Administration

Ansættelse, løn, sygdom, tidsregistrering, tjenesterejser, feriefridage, barselssorlov mm.
Ansættelsesvilkår

Alle ansatte på OEG er ansat på gældende overenskomst.

Læs mere om overenskomsterne her på Gymnasiefællesskabet.

Se i øvrigt jobprofil for lærere under punktet Ny lærer.

Har du spørgsmål vedrørende ansættelsesvilkår og løn, så skriv en mail til Anne-Hedvig Baumgarten på: aho@adm.oegnet.dk

Barselsorlov, graviditetsorlov og forældreorlov

Som lærer på OEG er du omfattet af den statslige barselsaftale.

Læs mere om overenskomsterne her på Gymnasiefællesskabet.

Blanketter og formularer
Timedagpenge

Det kræver minimum en overnatning at få timedagpenge.

For at få timedagpenge, skal du, hurtigst muligt efter turen, gøre følgende:

  1. Udfyld en blanket til timedagpenge på Gymnasiefællesskabets HR-database – log ind med nem-ID her

  2. Se vejledning til udfyldelse her

Udlæg

Hvis du har lagt penge ud, skal du gøre følgende (hurtigst muligt):

  1. Udfyld en udlægsseddel på Gymnasiefælleskabets HR-database – log ind med nem-ID her

  2. Se vejledning til udfyldelse her

Pengene sættes ind på din konto få dage efter.

For diverse aftaler og indberetningsskemaer i forbindelse med f.eks. tjenesterejser, timedagpenge m.m. se Gymnasiefællesskabet her.

Bogstavmiddag

Hvad er bogstavmiddag?

Et socialt arrangement for klasser på tværs af årgange, som vi er rigtig stolte af. Dvs. A-klasserne mødes, B-klasserne mødes, etc. Bogstavmiddagen kan eksempelvis være en middag på skolen, en aften i teatret eller noget andet socialt/kulturelt på tværs af årgangene.

Hver klasse får 1500 kr. af skolen til at bruge på arrangementet.

Det er klasserepræsentanterne, der står for planlægningen, og det er 2.g’erne, der skal tage initiativ til at arrangere middagen. De skal derfor sørge for, at tage kontakt til klasserepræsentanterne i 1.g og i 3.g, samt klassernes klasselærere.

Hvornår og hvordan?

Arrangementerne kan foregå i perioden 1. november til påskeferien. Datoen skal aftales med servicechefen for at sikre, at der er plads i huset. Tidspunkt er som udgangspunkt inden for skolens åbningstid.

Som udgangspunkt foregår bogstavmiddag i kantinen, med mulighed for boldspil i idrætshallen og film i Multisalen. Af hensyn til rengøringen er det vigtigt, at der ikke benyttes andre områder / lokaler end de aftalte.

Det er KUN lærere i de respektive fag, der kan give lov til udlån af remedier (bolde, instrumenter m.m.).

Det er vigtigt at huske, at der skal ryddes af efter arrangementet.

Klasselærerne skal være til stede til arrangementet. Klassens øvrige lærer opfordres til også at deltage.

Udgifter

Hver klasse får 1500 kr. i tilskud fra skolen.

Hvis arrangementet holdes på skolen, skal maden bestilles hos kantinen, som selv sørger for at fakturere skolen. Derfor er det ikke nødvendigt at lave et udlæg.

Hvis arrangementet holdes uden for skolen, skal I enten selv lægge penge ud, og man laver udlægsseddel på HR-basen, hvorefter pengene sættes ind på ens konto. Husk at gemme kvitteringer. Alternativt aftaler man med vicerektor Vibeke (vbg@adm.oegnet.dk), at skolen lægger penge ud. Husk at gemme kvitteringer!

Det er klasserepræsentanterne, der står for planlægningen, og det er 2.g’erne, der bør tage initiativ til at arrangere middagen.

Download et excel-ark med en hvem-gør-hvad-hvornår-vejledning her.

Ekskursioner, studieture og sprogrejser

Alle elever betaler hvert år før skolestart et samlet beløb for året. Beløbet dækker de udgifter, som elever har i løbet af året, der ikke er dækket af skolen. Det kan være biografture, museumsbesøg m.v. Beløbet dækker dog ikke studie- og sprogrejser.
Vi opkræver ikke yderligere beløb. Skolen har rejsekort til rådighed samt Moviakort (under 18 år). De skal bookes i Lectio og afhentes i administrationen.

Beløbene er inklusiv en fast afgift på undervisningsmidler på 200 kr. (e-bøger, i-bøger, kopier, print).

Studieture og sprogrejser

I 2.g kan eleverne tage med på studietur, og i 3.g tager flere af sprogholdene på sprogrejser. Du kan læse mere overordnet om studieturene her.

Mere specifik information, aftaler og retningslinjer for ansatte kan du finde i google-mappen her.

Information til elever og forældre kan ses her.

HR-Databasen

Du kan altid selv tjekke dit sygefravær, din løn og antal barn sygedage i HR-Databasen, som du finder her

Du skal logge på med dit Nem-ID, og herefter kommer du til Min Side:

Du klikker i øverste venstre hjørne på Min side og kan nu vælge at se dine stamoplysninger, løn/fravær/ferie, opgaveportefølge, MUS (når du er indkaldt), tidsregistrering og to-do. Du kan ikke selv rette i dine oplysninger, men skal henvende dig til Anne-Hedvig (AHO), hvis du har ændringer af dine data.

Lån af skolens lokale

Det er ved nærmere aftale med OEGs servicechef Henriette muligt at låne skolens lokaler til private arrangementer.

Ring til hende på 26 78 97 07 eller skriv en mail på: hav@adm.oegnet.dk

MUS
Medarbejderudviklingssamtale

Samtalen foregår med din nærmeste leder. MUS er en ligeværdig, forberedt og struktureret samtale, hvor dine arbejdsopgaver, udviklingsønsker og uddannelsesbehov samt ressourcer og trivsel, som det ser ud i lyset af OEGs mål og strategier, kan blive drøftet igennem.

I forbindelse med MUS er det muligt, at din nærmeste leder inden selve samtalen kommer på besøg i et helt eller halvt af dine moduler. Her får du mulighed for at få feedback og sparring.

Selve samtalen tager ca. 1 time, og du bliver indkaldt via mail.

Nøglekort

Alle medarbejdere får ved ansættelsen udleveret et nøglekort. Nøglekortet bruges til at komme ind i lokalerne, til at komme ud af trapperørene, til at kopiere, til at bruge den ene elevator og til at komme ind i Mediebyen, hvor man også skal bruge sin personlige kode, der hører til nøglekortet. Man skal være opmærksom på, at det ofte kun er faglærere, der har adgang til deres fags lokaler eller opbevaringsrum.

Du skal altid anvende dit nøglekort og din adgangskode, når du går ind i Mediebyen. Nøglekort og adgangskode anvendes kun, når du går ind i hovedbygningen udenfor almindelig åbningstid.

Din brug af nøglekortet registreres automatisk og oplysningerne gemmes og opbevares i henhold til reglerne i databeskyttelsesforordningen, som du kan læse mere om her. Oplysningerne om brug af nøglekort anvendes udelukkende i tilfælde af hærværk, tyveri o.l.

Nøglekort og koder udleveres af Servicechefen Henriette (HAV).

Skolerejser med ikke EU-statsborgere

Hvis man som lærer skal på skolerejse indenfor EU og har elever, der ikke er EU-statsborgere, men som har opholdstilladelse i Danmark, skal man anvende den såkaldte skolerejseliste. Den kan man finde i en digital version eller hente den i Administrationen. Bagsiden af skolerejselisten indeholder en god vejledning.

Sygdom - egen sygdom og barnets 1. og 2. sygedag
Sygemelding

Du skal give besked til administrationen senest om morgenen mellem kl. 7.30 – 8.00, hvis du selv er syg, eller hvis dit barn er blevet syg.

Ved barnets første sygedag regner vi med, at du kun er fraværende én dag. Kan du ikke få dit barn passet, har du ret til at tage barnets 2. sygedag.

Send en mail på mail@adm.oegnet.dk eller ring på tlf. 82 30 22 22.

N.B: Du skal selv aflyse din undervisning i Lectio eller sætte eleverne i gang med at arbejde selv. Dette gælder for hele sygdomsperioden.

Raskmelding

Du skal huske at raskmelde dig inden kl. 15.00 dagen før, du kommer på arbejde igen. Du raskmelder dig på mail@adm.oegnet.dk eller på tlf. 82 30 22 05. 

Særlige fridage
Feriefridage

Du optjener som fuldtidsansat 0,42 feriefridag pr. måneds ansættelse. Feriefridage optjenes i et kalenderår og afholdes i det efterfølgende ferieår. Feriefridage, der er optjent i kalenderåret 2017, skal afholdes i ferieåret, der løber fra 1.maj 2018 til 30.april 2019.

Når du vil afholde dine feriefridage, skal du give besked til din nærmeste leder, der giver besked til Michelle (MIC) og skematilpasseren Merete (MHC). Dette skal ske god tid i forvejen. Helst en måned før.

Hvis dagene ikke er afholdt eller afholdelsestidspunktet ikke er fastlagt senest d.1.januar, placeres ikke-afholdte feriefridage i vinterferien (uge 7). Det er ikke muligt at få udbetalt ikke-afholdte feriefridage.

Er din/e ikke-afholdte feriefridag/e blevet placeret i vinterferien, skal du selv lægge antal feriefridage ind i Lectio i uge 7 (de skal oprettes u/”Anden aktivitet”) og tidsregistrere dagen som “ferie” med din dagsnorm (typisk 7,4 for en fuldtidsansat). Du kan ikke tidsregistrere arbejde på en dag, hvor du afholder en feriefridag (se evt mere u/Tidsregistrering nedenfor)

Ønsker du at afholde mere end tre sammenhængende feriefridage, skal dette godkendes af nærmeste leder.

Omsorgsdage

Du har ret til to årlige omsorgsdage pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder syv år.

Dagene skal afholdes inden d. 31/12 i kalenderåret og kan ikke udskydes, dvs. hvis du ikke har afholdt dine omsorgsdage inden årsskiftet, så bortfalder de.

Af hensyn til eventuelle skemaændringer giv da gerne snarest besked, hvis du mangler at placere resterende omsorgsdage.

Når du ønsker at afholde omsorgsdage, skal du give besked til nærmeste leder, der giver besked videre til Michelle (MIC) og skematilpasser Merete (MHC).

Giv besked i så god tid som muligt og senest 14 dage i forvejen.

Tidsregistrering

Tidsregistrering foregår i Lectio. Du skal tidsregistrere med det samme, når du begynder og afslutter din arbejdsdag. Du skal også tidsregistrere, hvis du arbejder hjemme.

Tidsregistrering i Lectio

Du skal logge ind og vælge menupunktet; ”Tidsregistrering” lige under årstalsvælgeren.

Timerne afrundes til nærmeste kvarter, dvs. i intervaller á 0,25 timer. Du taster mødetidspunkt i kolonnen Fra kl. og sluttidspunktet i kolonnen Til kl. Når du trykker Gem, beregner Lectio selv arbejdstiden.

Der er som standard oprettet to linjer pr. dag til tidsregistrering. Den ene linje bruges til at registrere arbejdstiden på Ørestad Gymnasium, dvs. den samlede tid fra du kommer, til du går, inklusiv påtvungne pauser som frokostpausen og frikvarterer. Længere pauser, der ikke vedrører arbejdet, f.eks. løbeture, trækkes dog fra. I notefeltet skrives ”OEG”.

Den anden linje bruges til at registrere arbejde udført hjemme. Hvis du arbejder hjemme, skal du tidsregistrere, når der er foregået en indsats målrettet mod at udføre arbejdsopgaverne i årsplanen og mindst en halv times sammenhængende indsats. I notefeltet skrives ”hjemme”.

Der kan tilføjes flere linjer (rækker) ved at klikke på det store grønne PLUS-tegn nederst. Disse linjer bruges f.eks. til at tidsregistrere eksternt finansierede projekter, som altid skal registreres særskilt af hensyn til revisionen.

Arbejdstiden registreres i de grønne linjer på den dag, hvor arbejdet faktisk er udført, dvs. hvis du vælger at forberede dig på en søndag, sker tidsregistreringen også på en søndag. Du kan (selvom det ikke er meningen) også tidsregistrere på søgnehelligdage (helligdage på hverdage, f.eks. 2. pinsedag) men ikke på feriedage. Vælger du omvendt at holde fri f.eks. mandag i efterårsferien, skal du ikke tidsregistrere denne dag.

Årsnorm

Årsnormen er 1924 timer. Af disse er de 185 timer (25 dage a 7,4 timer) ferie, mens antallet af søgnehelligdage afhænger af julens placering. Du skal ikke registrere timer i sommerferien og på søgnehelligdage, da disse er kendt på forhånd.

Kursus

I forbindelse med kurser registreres tiden, der vedrører det faglige program. Hvis rejsetiden overstiger den normale rejsetid mellem hjem og arbejdsplads, medregnes mer-rejsetiden. Det faglige program registreres i én linje og mer-rejsetiden i en anden.

Studietur, introtur mv.

I forbindelse med introtur, studieture og sprogrejser registreres det faktisk udførte arbejde (dvs. rejsetid, planlagt program + diverse uforudsete opgaver, f.eks at ledsage en elev til hospitalet). Der kan ikke tidsregistreres mere end 13 timer på en dag (”11-timers reglen”).

I forbindelse med sprogrejser, hvor der er tradition for at rejse et par dage før det egentlige faglige program, anses både lærer og elever at være på destinationen på egen hånd, dvs. der tidsregistreres ikke for den del af rejsen, der ikke indgår i den egentlige studierejse.

Sygdom, barn syg, feriefridage og omsorgsdage

Arbejde tidsregistreres med typen Arbejde, mens der skal skiftes type i forbindelse med sygdom, barns sygdom, omsorgsdage og feriefridage, hvor der i alle 4 tilfælde tidsregistreres 7,4 timer/dag gange beskæftigelsesgraden.

Barns 1. og 2. sygedag er beskrevet i overenskomsten. Du har ikke automatisk ret til tjenestefrihed til pasning af dit syge barn, og din dagsnorm (7,4 t. ved fuldtid), der registreres ved dit barns 1. eller 2. sygedag, dækker derfor både pasning af barnet og den del af arbejdet, som du har nået at udføre – f.eks hvis barnet bliver ringet hjem fra vuggestuen/børnehave.

Der kan ikke både tidsregistreres arbejde og sygdom/feriefridage/omsorgsdage/barns sygedag.

Ledelsens godkendelse og opfølgning

Nærmeste leder skal godkende tidsregistreringen én gang om måneden for at få indsigt i medarbejdernes tidsanvendelse.

I forbindelse med godkendelsen anerkender lederen alene det registrerede tidsforbrug.

Der er ikke taget stilling til, hvorvidt timerne skal honoreres efter merarbejdsreglerne. Den vurdering finder først sted i forbindelse med årsopgørelsen, hvor ledelsen har et samlet overblik over årsnormen.

Tjenesterejser

For godtgørelse ifm. tjenesterejser, skal du gøre følgende:

  1. Godtgørelse i forbindelse med tjenesterejser skal registreres som timedagpenge på HR-databasen.

For cirkulærer og aftaler vedr. tjenesterejser, se her på Gymnasiefællesskabet.

Se også under punktet Tidsregistrering.

Barn syg

Hvis du har barn syg, skal du give besked til administrationen senest om morgenen mellem kl. 7.30-8.00.

Ring på tlf.: 82 30 22 22 eller send en mail på: mail@adm.oegnet.dk

Husk at du selv skal aflyse din undervisning i Lectio eller sætte eleverne i gang med at arbejde selv. Dette gælder for hele sygdomsperioden.