Organisering

Faggrupper, ledelse, studieretningsteams, klasseteams mm.
Ledelse

Skolen ledes af en strategisk ledelse, som består af rektor, vicerektor og 4 uddannelseschefer.

Undervisningsområdet er organisatorisk opdelt i 5 pædagogiske afdelinger for det pædagogiske personale, som hver ledes af en uddannelseschef eller rektor:

 • Nat 1
 • Nat 2
 • Samfundsvidenskab
 • HUM 1
 • HUM 2

Hver afdeling er organiseret i studieretningsteams, klasseteams og faggrupper. Hver pædagogisk afdeling har et ledelsesmedlem som overordnet chef.

 

Under ansvar overfor skolens bestyrelse er den samlede ledelse ansvarlig for:

 • Strategisk ledelse
 • Ressourcestyring (økonomi, timer, undervisningsmidler mm.)
 • Personaleledelse, herunder ledelse af de pædagogiske afdelinger
 • Læringsledelse
 • Udvikling og innovation
 • Kvalitetssikring
 • Driftsledelse (undervisning, bygninger, administration, it)
 • Netværksdannelse
 • Ekstern kommunikation
 • Samspil med Undervisningsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen og revision

Ledelsen fungerer som et ledelsesteam der i fællesskab er ansvarlig for den samlede ledelsesopgave (jf. ovenfor). Hvert ledelsesmedlem har en række tværgående ledelsesopgaver og er desuden leder af en afdeling og/eller en række supportfunktioner. Den aktuelle oversigt over ledelsens opgaver og ansvarsområder kan findes her.

Klasseteams og klasselærere

Alle klasseteams har tilknyttet et klasseteam af 3-5 lærere, der normalt er repræsenteret ved mindst to studeieretningsfag. Et af medlemmerne af teamet er klassens klasselærer.

 

Klasseteamet er et arbejdsfællesskab omkring disse opgaver:

 • organisering af undervisningsforløb og forskellige begivenheder der toner studieretningen i henhold til studieretningens overordnede studieplan (når sådanne forløb involverer lærere, der ikke indgår i studieretningsteamet, uddelegerer teamet opgaven til disse lærere)
 • retningslinjer for klasserumskultur og opfølgning i forhold til klassen
 • organisering af lærerforsamling (blanding af møde og andre kontaktformer til de øvrige lærere)
 • inddragelse af eleverne i koordinering, planlægning og evaluering af klassens aktiviteter (gennemføre møder med elevrepræsentant/er, klassens time m.m.)
 • organisering af virtuel kontakt med klassens øvrige lærere
 • kontakt til elever der er målgruppe for særlige tilbud (studiecamp, talenttilbud mm.)
 • opfølgning på skolens studieregler (fravær) i samarbejde med elev-sekretærer, studievejledere og uddannelseschef
 • deltagelse i studieretningsforum

Den aktuelle oversigt over klasseteams og klasselærere kan ses i denne google-mappe, hvor man kan finde informationerne i mappen for indeværende skoleår.

Studieretningsteams, studieretningsforum og studieretningskoordinatorer
Studieretningsteam

Alle klasser er tilknyttet et studieretningsteam.

Studieretningsteamet refererer til en leder. Der afholdes i hvert semester et møde mellem leder, studieretningskoordinator, studieretningsteamet og elevrepræsentanterne.

Der afholdes årligt et antal planlægningsdage (i august, januar og juni) hvor de tværfaglige forløb planlægges. Disse planlægningsdage skemalægges centralt. Herudover skal studieretningsteamet mødes efter behov samt være i virtuel kontakt.

I arbejdet med planlægning af de tværfaglige og faglige aktiviteter tager studieretningsteamet udgangspunkt i de koncepter der udarbejdes af de pædagogiske koordinatorer og ledelsen samt i studieretningsbeskrivelser.

Studieretningsforum

Studieretningsforum består af de tre årganges klasseteams og mødes 3-4 gange om året.

Studieretningsforum har følgende opgaver:

 • udarbejde og vedligeholde studieretningens overordnede studieplan
 • planlægge og koordinere studieretningsaktiviteter på de forskellige årgange
 • evaluering og erfaringsudveksling om studieretningsaktiviteter
 • udarbejde informationsmateriale om studieretningen
 • præcisere relevante videreuddannelsesperspektiver efter studentereksamen
Studieretningskoordinator

I det daglige koordineres studieretningens arbejde af studieretningskoordinator.

Studieretningskoordinatoren er ansvarlig for:

 • planlægning og koordinering af møder for studieretningsteams
 • indkaldelse og ledelse af møder i studieretningsforum
 • redigering og formulering af studieretningsens overordnede studieplan
 • opgaver ift. eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med studiretningstonende aktiviteter
 • opfølgning studieretningsteams realisering af studieretningens studieplan
 • organisering af møder for studieretningen med den ansvarlige leder

 

Faggrupper

Alle lærere er medlem af faggrupperne for deres respektive fag.

Faggrupperne har følgende opgaver:

 • Udarbejde fælles overordnede undervisningsplaner for fagene

 • Udvælge, samle og udvikle digitale undervisningsmaterialer og forløb og organisere disse i et fælles digitalt bibliotek

 • Nedsætte fagbasegrupper (2-4 lærere) der planlægger fagets undervisning i parallelforløb på en årgang

 • Forberede fagets deltagelse i tværfaglige forløb (AT, AP, NV)

 • Indkalde og udarbejde dagsorden til møder i faggruppen

 • Fordele post til faggruppens medlemmer samt besvare henvendelser på faggruppens vegne

 • Vedligeholde faggruppens site i Google Apps

Der afholdes 5-6 faggruppemøder om året planlagt af administrationen. Herudover afholder faggrupperne møder efter behov.

Faggrupperne i en afdeling refererer til uddannelseschefen, som er personaleleder for faglærerne, også i tilfælde hvor lærerne arbejder i et studieretningsteam i en anden afdeling.

Den aktuelle oversigt over faggrupper og faggruppeledere kan ses i denne google-mappe, hvor man kan finde informationerne i mappen for indeværende skoleår.

HR og TR

Har du som medarbejder behov for vejledning eller støtte, kan du henvende dig hos:

Sylviane Schelde (SYS) som er tillidsrepræsentant på OEG

For at lave en aftale med hende, send hende en mail på: sys@oegnet.dk

eller du kan henvende dig hos

Birgitte Gottlieb (BG) som er intern HR-konsulent på OEG

For at lave en aftale med hende, send hende en mail på: bg@oegnet.dk

 

Sylviane Schelde (SYS) er TR på OEG

Som TR er Sylviane repræsentant for lærernes fagforening, GL, og samtidig bindeled mellem fagforeningen og skolen. I denne funktion varetager hun lærernes interesser i fagforeningssager.

Ligeledes er hun bindeled mellem lærerstaben og ledelsen på OEG og fungerer som sådan i formelle sager omkring, f.eks.

 • overenskomstmæssige spørgsmål

 • i personalesager

 • i lokale lønforhandlinger

Sylviane er til stede ved time/fagfordelingerne, som garant for at disse foregår retmæssigt, ligesom hun kan agere bisidder i konkrete sager, f.eks. vedr. sygdom, klagesager og lign.

Mere uformelt kan medarbejdere komme til Sylviane ang.:

 • råd og vejledning til at håndtere, hvis du som lærer føler dig presset

 • hvis du har personlige problemer og er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig over for ledelsen ift. dette

 • hvis du har samarbejdsvanskeligheder ift. en kollega (her vil Birgitte Gottlieb også ofte komme ind over)

Birgitte Gottlieb (BG) er HR på OEG

HR- funktionen på Ørestad Gymnasium har som sit primære formål at løse opgaver, der er støttefunktioner til kerneydelsen. Som lærer, øvrig ansat på skolen (eller som elev) er du velkommen til at henvende dig til HR om konkret støtte eller bare for en snak, hvis du står med en udfordring, der falder inden for rammen af nedenstående opgaver:

 1. Et samarbejde, der ikke fungerer efter hensigten

 2. En konflikt, du ikke selv kan løse

 3. Kvalificering af klasserumskultur generelt og specielt i de klasser, hvor klasserumskulturen er nødlidende

 4. Kvalificering af faggruppernes samarbejde.

 5. Ideer til efteruddannelsesprojekter for mentorgruppen

Alle samtaler med medarbejdere og dermed de informationer, der kommer frem her, hos Sylviane såvel som hos Birgitte, hviler begribeligvis på et fortrolighedsprincip, og de har således begge tavshedspligt.

De vil dog i konkrete sager tale sammen, såfremt de vurderer, det er vigtigt for det bedst mulige udfald af sagen, at de orienterer hinanden om specifikke forhold omkring den givne sag.

Evaluering og kvalitet

Undervisningen på Ørestad Gymnasium skal være så god som muligt – for både lærere og elever. Derfor evalueres den løbende.

Evaluering af arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøet for skolens lærere evalueres hvert tredje år, hvor der gennemføres en større MTU medarbejdertrivselsundersøgelse, som har fokus på trivsel, undervisningen, implementering af nye tiltag m.m.

Hvert år deltager eleverne i en ETU, Elevtrivselsundersøgelse (som laves på alle gymnasier), hvor de f.eks. skal svare på, hvad de mener om;

 • undervisningen

 • egen indsats og motivation

 • lærernes indsats

 • skolens sociale live

 • generel tilfredshed med gymnasiet

Og i løbet af skoleåret evaluerer eleverne også deres undervisning i de enkelte fag. Resultaterne her bruges til at tilpasse og forbedre undervisningen og evt. miljøet omkring undervisningen.

Så samlet set en evaluering af; hvad synes eleverne om skolen og undervisningen? Og lever vi op til det, vi gerne vil?

 

Interne evalueringer

Vi vil gerne være en dynamisk skole i stadig bevægelse, så derfor lægger vi vægt på evaluering som en del af det daglige arbejde.

Lærerne evaluerer løbende deres undervisning sammen med eleverne.