Undervisning

Digital og virtuel undervisning, klager og snyd, sygeundervisning, karakterer, studieplaner, mm.
Center for undervisningsmidler CFU

Hos CFU kan du låne læremidler til din undervisning

CFU leverer undervisningsmaterialet gratis og direkte til gymnasiet.

Det kan bl.a. være:

E-bøger, Spil, Udstyr – f.eks. bioteknologisk udstyr og kits (se mere om bestilling, lånetid og retningslinjer for udlån af biotekudstyr her)

CFU har også et stort udvalg af tv-udsendelser og film, som du kan streame og afspille i undervisningen, ligesom du kan give dine elever adgang til tv-udsendelser i skolen eller derhjemme. Film kan også købes på DVD for 25 kr.

 

Låneregler

De fleste materialer kan lånes i 6 uger. Spillefilm og materialesæt udlånes i 2 uger.

Bøgerne må ikke anvendes efter lånetidens udløb, og du skal sørge for, at dine elever sletter bøgerne fra deres enheder efter lånetidens udløb.

N.B. Du skal være oprettet som låner hos CFU for at få tilgang til læremidlerne, og det er dit UNI-login, du skal anvende for at få adgang.

Du opretter dig som låner ved at sende en mail til cfu@ucc.dk, her skal du oplyse dit navn, dit ansættelsessted, dit UNI-login og din private e-mailadresse. Hvis du har spørgsmål til oprettelsen, kan du kontakte CFUs brugerservice på tlf. 4189 9110.

Når du er oprettet, kan du logge direkte ind på Mit CFU, her kan du søge efter læremidler og materialer samt bestille.

Se evt. mere her på CFUs webside u/gymnasium

Brobygning og Introduktionskursus

Som udgangspunkt kan alle lærere på OEG få brobygning/introduktionshold. Det vil fremgå af skemaet ca. 3 uger før, hvis man skal undervise et introduktionsforløbshold. De lærere, der deltager i brobygningsforløbene, indkaldes særskilt.

Læs mere om introduktionshold i Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne her.

 

Introduktionskurser for 8.klasser

Det er bekendtgørelsesbestemt, at alle ungdomsuddannelsesinstitutioner skal afholde introduktionskurser for 8.klasser som led i brobygning for afgangsklasser i folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

Introduktionsforløbene varer 2 dage. 8. klasses eleverne kommer i samlede klasser og har en lærer (eller anden voksen med).

Du kan læse mere om opbygning af forløbet med intromodul, vejledermodul, undervisning og evaluering samt info ift. de forskellige fag her.

 

Brobygning for 9.klasser og 10.klasser

Ørestad Gymnasium er ikke en del af Ungdommens Uddannelsesvejlednings brobygningstilbud for ikke-uddannelsesparate elever i 9.klasse og 10.klasse, hvor eleverne enkeltvis og uden lærer besøger forskellige ungdomsuddannelser. I stedet for samarbejde vi med Tårnby Ungdomsskole, Københavns Kommunes Ungdomsskoles Amager 10 og Københavns Idrætsefterskole om at tilbyde brobygningsforløb for 10.klasser med lærere. I brobygningen deltager 10.klasserne i et særligt tilrettelagt forløb af en uges varighed.

Se mere om brobygningsforløb på OEG her.

Karaktermanual

Karaktermanualen for det aktuelle skoleår kan findes her.

Klager - over undervisning eller en lærer

Hvis en elev er utilfreds med undervisningen eller en lærer, er det muligt for eleven at klage.

Før eleven klager, skal vedkommende dog altid selv først tale med læreren.

Oftest kan problemet løses uden at inddrage andre i sagen.

 

Proceduren for eleven er således:

 1. Tale med sin lærer. I de fleste tilfælde er det nok til at løse problemet.
 2. Bliver det ikke bedre, kan eleven klage skriftligt til skolens ledelse. Klagen skal underskrives af alle, der eventuelt er med til at klage.
 3. Hvis skolens ledelse vurderer, at der er behov for, at eleven uddyber sine klagepunkter, bliver eleven og eventuelle øvrige klagere indkaldt til et møde med ledelsen.
 4. Ledelsen beslutter, om klagen skal afvises, eller om der skal tages initiativ til forbedringer.
 5. Afvises klagen, får eleven besked. Er elevens klage relevant, går ledelsen i gang med at løse problemet. Eleven vil ikke altid få besked om, hvilke/t tiltag ledelsen sætter i gang.
Links til databaser

Center for Undervisningsmidler klik her

Gyldendals store danske klik her 

Ordbog og sprog på Ordnet.dk klik her

Hjælp til opgaveskrivning, litteratursøgning, mm. i Studiemetroen klik her 

Faktalink klik her  (brug dit bibliotekslogin)

Film på Mitcfu klik her 

Filmcentralen klik her

Filmstriben klik her

Forfatterweb klik her (brug dit bibliotekslogin)

Bibliotek.dk klik her

Infomedia klik her

Euroinvestor klik her 

DR Undervisning klik her

AVISER: Skolen abonnerer på alle de landsdækkende aviser.

Snyd

Snyd er, når en elev kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eleven blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Hver gang en andens arbejde anvendes, skal der en kildeangivelse på.

Opdager du som lærer snyd, skal dette altid meldes til administrationen, som registrerer det.

Som faglærer skal du i det enkelte tilfælde vurdere omfanget af snyd. Mistænker du en elev for at have snydt, skal eleven konfronteres med dette og have mulighed for at udtale sig, inden der sættes en eventuel sanktion i værk:

Første gang: Du skal som lærer tage en samtale med eleven.

Anden gang: Administrationen sender en skriftlig varsel.

Tredje gang: Eleven kan bortvises fra skolen.

Advarslerne følger eleven i alle tre år. I modsætning til øvrige advarsler slettes advarsler om snyd således ikke ved skoleårets afslutning.

Eksamenssnyd

Hvis en elev under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer sig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler (snyd), bortvises eleven fra prøven eller tildeles karakteren -3.

Bemærk her at SRP også er en eksamensopgave.

Læs her om procedure ved snyd i SRP.

Studieplaner

Hvert fag skal have en studieplan, for hvad der skal ske det næste halve år i faget

Du skal som faglærer lave en studieplan for hvert af dine fag, hvoraf det fremgår, hvad du forventer at skulle lave og gennemgå med dine elever i det kommende semester. Planen skal således indeholde; titel på alle forløb i faget, omfang af forløbene (antal moduler) samt særlige fokuspunkter og læringsmål.

 

Hvert fags studieplan skal kunne findes på forsiden af fagets site i Google

(læs mere om Google sites u/Digital undervisning her i boksen).

Du skal sørge for, at dine planer er på siden senest en uge efter, at semesteret er begyndt.

Alle eksisterende studieplaner findes på sitet Studieplaner Her kan du også se en skabelon for studieplaner 

Studieplanen for hvert fag skal ændres gennem semestret, så elevernes undervisning altid er aktuel

Sygeundervisning

Du har som lærer pligt til at give sygeundervisning

Det er bekendtgørelsesbestemt, at elever, som har haft legalt sygefravær (skal dokumenteres ved en sygeerklæring) og deraf mangler at modtage undervisning i en længere periode, har ret til sygeundervisning.

Retningslinjerne for sygeundervisning på OEG

Vejlederne aftaler med eleven, hvor meget undervisning eleven har behov for for at indhente den mistede uddannelsestid.

Sekretærewrne skemalægger sygeundervisningen og giver de/n relevante lærer/e besked.

Lærerne skal give Anette besked, hvis en elev ikke møder til sygeundervisning.

 

Læs den fulde bekendtgørelse vedr. sygeundervisning i kapitel 15 i Stx-bekendtgørelsen her

Undervisningsbeskrivelse

Hver faglærer skal udarbejde en undervisningsbeskrivelse ved skoleårets afslutning

Du skal i undervisningsbeskrivelsen her anføre, hvad du i årets løb har lavet og gennemgået med dine elever. Der skal foreligge en undervisningsbeskrivelse for hver af dine klasser i alle dine fag.

Beskrivelsen er til brug for censorerne, så de kan få et overblik over, hvad hver klasse har været igennem af stof, og hvordan de har arbejdet med det.

Virtuel undervisning

STX Bekendtgørelsens §88 siger følgende omkring virtuel undervisning:

§ 88. Skolens leder fastsætter efter drøftelse med det enkelte lærerteam rammer for uddannelsestidens anvendelse til forskellige arbejdsformer med henblik på at understøtte, at eleverne møder forskellige arbejdsformer.

Stk. 2. Dele af uddannelsestiden kan anvendes til undervisning, der ikke forudsætter samtidig fælles tilstedeværelse af lærer og elever (virtuel undervisning). I grundforløbet kan det højst være 10 pct. af uddannelsestiden og i studieretningsforløbet højst 25 pct. i hvert fag.

Gymnasielærere må således afholde op til 25 % af deres undervisning som virtuel undervisning.

På OEG ser vi virtuel undervisning som en naturlig og vigtig integreret arbejdsform, der i høj grad bidrager til at skabe optimale læringsbetingelser for alle

Vi bestræber os på at udbyde dele af vores undervisning på vidensniveau som netbaserede aktiviteter med det primære formål, at vi får mere tid til at være sammen med vores elever, når de skal øve færdigheder.

Virtuel læring integrerer netbaseret undervisning med tilstedeværelsesundervisning på en planlagt pædagogisk udbytterig måde, som ikke bare kombinerer, men har pædagogisk gavn af at integrere tilstedeværelsesaktiviteter med netbaserede aktiviteter og omvendt.

Virtuel undervisning skal således altid have et pædagogiske sigte (se præcisering nedenfor) og skal ikke forveksles med ”arbejd-selv-moduler”.

Vi definerer virtuel undervisning på OEG som:

 • Virtuel læring er læring gennem formidling til andre, eller sociallæring

 • Ved virtuel læring anvender eleven forskellige virtuelle værktøjer til at vise og dokumentere sin læring og opnåede faglige kompetencer, overfor ikke kun sin lærer, men også for andre elever, og eventuelt omverden

 • Virtuel læring er præsentation til et mere struktureret undervisningsmiljø, hvor eleven præsenteres for et styret undervisningsforløb, der kan følges, styres, gentages eller springes rundt i efter faglige/studiemæssige kompetencer hos eleven

 • Virtuel læring er anvendelse af programmer, der kan gøre svært tilgængeligt stof let, gennem forskellige medier samt træningsprogrammer

 • Virtuel læring er også virtuelt-støttet kollaborativ læring, hvor der kommunikeres og videndeles elever imellem

 • Virtuel læring giver mulighed for synkron og asynkron undervisning, i forhold til at være læringsparat når særlige lærings- og fagkompetencer er opnået

 

Arbejd-selv-moduler

Arbejd-selv-moduler kan anvendes ved akut aflysning af et modul, hvis modulet er planlagt og materialet tilgængeligt for eleverne. Arbejd-selv-modul erstatter ikke modulet, der stadig skal være aflyst, men fungerer udelukkende til at eleverne har noget fagligt meningsfuldt at give sig til i det aflyste modul, og at de ikke “flagrer” i bygningen.

 

Barn syg

Det er muligt at afholde et asynkront virtuelt modul, hvis man er hjemme med sygt barn og har mulighed for at være i online kontakt med eleverne. Afholder man virtuelt modul, skal modulet ikke aflyses.

 

Sygdom

Det er ikke muligt at afholde et virtuelt modul ved sygdom, se “arbejd-selv-modul”.

 

Timeforbrug

Hvis man afholder et virtuelt modul, skal man anvende den forberedelses- og konfrontationstid, man er tildelt til modulet.

Eksamen
Større skriftlige opgaver