Støtteordninger til elever

Mentorordning, studievalg, tillidsrepræsentant, vejledning til elever og medarbejdere, mm.
For vejledningen/vejlederne

Læs om funktionsområde, arbejdsopgaver og timeramme her

Mentorordningen på OEG

Har en elev behov for mentorstøtte, skal eleven henvises til sin vejleder.

Målet med mentorordningen er at støtte elever med at tilegne sig gode studie- og læringsstrategier, så de fastholdes i uddannelsen.

Helt konkret kan en mentor hjælpe eleven med:

 • at få struktur på sin skolegang

 • at være en hjælpende hånd til at få planlagt lektielæsning og afleveringer

 • at være elevens voksenkontakt i forbindelse med skolearbejdet

 • at give eleven værktøjer til selvhjælp, så vedkommende kan udnytte sine evner bedre.

Læs information om og for mentor – og ang. elever, som modtager mentorstøtte, her

I linket kan du læse om:

For mentoren

 • Målgruppen for mentorordningen

 • Mentorernes opgave

 • Det organisatoriske

 • Mentorsamtalerne

 • Mentorsamtalen og vejledersamtalen

 • Etik i mentorsamtalen

 • Kvalitetssikring i mentorordningen

Ang. eleven

 • Du har fået en mentor, som kan hjælpe dig med
 • Mentor skal IKKE hjælpe dig med

 • Hvad forventer vi af dig

 • Evaluering af mentorordningen
Studievalg

Har en elev behov for vejledning til videregående uddannelser, skal eleven henvises til at booke en samtale med sin vejleder

Vejlederen vil så sende eleven videre til Studievalg København.

Ørestad Gymnasium har sin egen vejleder ved Studievalg København, hun hedder Kristina Bæk Oldrup.

Læs evt. mere om Kristina Bæk Oldrups vejledning og træffetider her på gymnasiet her

Sårbare elever

Mange elever i gymnasiet har hjemmefra nogle udfordringer, der kan have konsekvenser for deres læring. For nogle af disse elever er udfordringerne så store, at de har vanskeligt ved at fungere i dagligdagen. Udfordringerne kan f.eks. være:

 • Forældre/familieproblematikker (fx skilsmisse, socialt belastede familier, børn af alkoholikere eller psykisk syge forældre)
 • Psykiatrinære problemer (fx angst, depression/tristhed, kontaktproblemer, søvnforstyrrelser, tvangstanker/-handlinger, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, selvmordstanker/-forsøg, personlighedsforstyrrelser, psykosenære symptomer)
 • Sorg, krise og traumer (fx abort, dødsfald, livstruende sygdom, incest, seksuelle overgreb, voldtægt/voldtægtsforsøg, voldsepisoder, kærestesorger, trafikuheld)
 • Skolerelaterede problemer (fx eksamensangst, fravær, mobning, stress, studiemæssige problemer, trivsel i skolen)
 • Identitetsproblemer (fx ensomhed, selvværdsproblemer, usikker kønsidentitet, kulturelle vanskeligheder)
 • Misbrugsproblemer (fx misbrug af alkohol/stoffer/medicin, spilafhængighed)  

De er ikke nemt at spotte de sårbare unge, men der er nogle fællestræk, der ofte går igen.  Man bør være særligt opmærksom, hvis eleven:

 • trækker sig fra venner og kammerater
 • virker trist, træt, ligeglad, energiforladt eller rastløs, urolig
 • mister interesse for hverdagen fx skolen
 • mister interesse for fritidsaktiviteter

Man ved, at børn af psykisk syge forældre er særligt udsatte for selv at udvikle psykiske problemer. Det sker for cirka 50 % og fx i form af indlæringsvanskeligheder.

Få hjælp til sårbare elever

Hvis du har mistanke om, at en elev mistrives, så diskuter din mistanke og dine observationer med dine kolleger og med studievejlederne.

Skolen kan ikke tilbyde behandling eller terapi, men studievejlederne kan guide de sårbare elever videre og hjælpe med at organisere nogle midlertidige ordninger, der kan lette dagligdagen lidt. 

Vejledning ift. elever

Kommer en elev til dig, som lærer, med et mere generelt behov for vejledning eller støtte skal eleven henvises til at booke en samtale med sin vejleder

Denne vil så afgøre hvilken form for vejledning eller støtte, eleven har brug for, og hvis nødvendigt sende eleven videre til anden relevant person.

Du kan læse mere om vejledning, vejlederne og deres træffetider i linket her

 

Handler vejledningsbehovet specifikt om læsefærdigheder

Her skal eleven henvises til en af skolens to læsevejledere; Katja Nesten eller Lona Holdt.

Læsevejlederne kan tilbyde målrettet hjælp til elever med særlige læse- og stavevanskeligheder. Det kan f.eks. være tilbud om en særlig it-rygsæk til ordblinde eller hjælp til lektier, øgning af læsehastighed, forbedring af evne til at forstå en tekst indhold, forbedring af koncentration ved læsning.

Læsevejlederne har kontortid efter skoletid, hvor de giver støtte til lektielæsningen mere generelt. Eleven kan også få hjælp til at formulere sig sprogligt i dansk – både mundtligt og skriftligt.