Elevtrivselsundersøgelse – handlingsplan

 

Handlingsplanen bygger på resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen fra ultimo 2018.

Over 1000 elever har deltaget, svarende til ca. 90%. Efterfølgende er resultaterne diskuteret i de enkelte klasser med klasselæreren, og udvalgte nedslag er præsenteret for og drøftet med den samlede lærerstab. Derefter har kompetencecenter for kvalitet gennemført to fokusgruppeinterview med elever for at få nogle lidt fyldigere beskrivelser af udfordringer og potentialer.

Den samlede generelle elevtrivsel ligger lidt under landsgennemsnit, hvilket er en mindre forbedring fra sidst. 

Resultaterne indikerer, at arbejdet med feedback og skriftlige opgaver skal fortsætte. I spørgerammen er der mange spørgsmål, der angår elevernes self-efficacy. Her svarer OEG-eleverne generelt på niveau, men de føler sig presset af karakterer og på motivation. I forlængelse af arbejdet med feedback, kan der med fordel arbejdes med at inddrage eleverne i at sætte egne mål for læringen, der ikke er karakterfokuseret, og som institution kan vi arbejde med at have høje forventninger til alle elever og arbejde med at udfordre alle elever.

Med mindre andet er nævnt gælder målsætninger ETU ultimo 2020. Indsatserne forløber således ca. 1,5 år inden de evalueres.

 

StrategiMål 2019/2020/2021(2020)HandlingsplanTidsplan
Tættere på den enkelte elev ved, at eleven oplever af at blive set i den daglige undervisning og inddraget i tilrettelæggelsen af skolens dagligdag.Herunder at elevernes inddrages i at sætte mål for egen læring og modtager øget formativ feedback. 
Landsgennemsnit mht. feedback, koordinering af afleveringer, motivation og karakterpres samt inddragelse i undervisningens planlægning.
Tidlig støtte til de elever, der har behov for det.

Klasselærere, lærere og studievejledere orienteres af studiesekretærerne, når der sker ændringer i en klasse. I de tilfælde hvor det er nødvendigt, inddrages klasseteamet i en beslutning.


Hurtig opfølgning på fravær og mistrivsel fra studievejledernes side.


Self-efficacy og growth mindset:Karrierelæringsplanen og SUS er fortsat rammen for arbejdet. Fokus på implementering og i mindre grad på nye tiltag.Januar 2020: Kompetencecentret udvikler i samspil med øvrige centre faste skabeloner til arbejdet med klasserumskultur. Plan for systematisk arbejde med klassekulturen.August 2019: Der indføres ny administrativ praksis mht. fraværshåndtering, der sikrer hurtigere indgriben og støtte.August 2019: Studenterudviklingssamtaler i alle klasser. SUS-konceptet følges op af kompetencecentret og ledelsen.