fbpx

Festregler

Regler for fester på OEG
På Ørestad Gymnasium holder vi gerne fester for eleverne. Da vi ønsker, at festerne skal være sikre for alle, har vi en række regler, som gælder, når man deltager i OEG-fester.

Køb af billet/armbånd
Eleverne køber billet på http://www.billetto.dk. Der bliver sendt et nyt link ud til hver fest. Billet kan kun købes på nettet og kun indenfor tidsrammen. Der kan købes en billet pr. person. Billetten skal printes ud eller være på telefonen (ikke som screenshot)
Der vises billet og studiekort for at komme ind. Billetten kan vises på telefonen. Har eleven glemt sit studiekort, skal andet billede-id fremvises.


Indgang
Ved indgangen kan man blive nægtet adgang til festen/cafeen, hvis man har en promille over tilladte (1,0). Der vil blive taget stikprøver !
Alle elever er underlagt visitering af vagterne i indgangen. Hvis en elev nægter at lade sig visitere, vil eleven blive nægtet adgang til festen.


Forbudte genstande
Prøver man at tage drikkevarer, farlige genstande e. lign. med ind til festerne, konfiskeres dette. Er genstandene ulovlige, vil vagterne notere dette og evt. kontakte politiet.
Straffen/sanktionen afhænger af overtrædelsens karakter.


Garderobe
Garderoben er gratis og bemandes af frivillige forældre. Forældrene får en billet til deres barn for at stå i garderoben.
Der er adgang forbudt for elever i garderoben. Har man mistet sit nummer eller ikke har fået nummeret skrevet på hånden, må man vente til festen slutter.
Eleven sørger for at lyne sin jakke, inden den indleveres, eller evt. lægger den i tasken.
Eleven kan ikke hente ting fra allerede indleveret taske eller jakke mellem kl. 20.00 og 22.00


Toilet
Der må kun gå én person på toilettet af gangen for at forhindre indtag af euforiserende stoffer og hærværk m.m.


Drukket for meget
Er eleven for fuld til at tage vare på sig selv, vil skolen så vidt muligt kontakte forældrene.
Vi tillader ikke elever under 18 at følge nogen hjem. Er eleven over 18, er det elevens eget ansvar at komme hjem, hvis vi vurderer, det er ansvarligt.


Branddøre
Benytter man branddøren og andre døre, hvor man ikke har adgang, bliver man smidt hjem fra festen og får en skriftlig advarsel.

Ophold på etagerne
Ved ophold på etagerne kan festen/cafeen lukkes, hvis vagterne vurderer, at det er nødvendigt. Den eller de elever, der har været på etagen, får en skriftlig advarsel.

Hærværk
Ødelægger man skolens inventar, vil man blive stillet over for erstatningskrav. Desuden bliver man smidt hjem.

Gæster udefra
Prøver man at få gæster med til festen, som ikke går på skolen, bliver man sendt hjem og får samtidig en skriftlig advarsel.

Vold/fysik overgreb
Straffes ud fra den enkelte sag individuelt. Giver desuden skriftlig advarsel, hjemsendelse og kan medføre bortvisning fra skolen, samt politianmeldelse.

Euforiserende stoffer
Indtagelse/besiddelse eller at være påvirket af nogen form for euforiserende stoffer er forbudt.
Elever som vurderes at være påvirket af stoffer, vil blive afkrævet en narkotika-test.
Nægter eleven at lade sig teste, håndteres et videre forløb som ved et positivt resultat.
Sanktionen vil afhænge af sagens alvor.

Kontaktnummer ved festerne
Forældre eller værge skal kunne kontaktes pr. telefon. Hvis dette ikke er tilfældet, skal de oplyse skolen, om der ellers kan kontaktes evt. nabo, bedsteforældre m.m.
Hvis man som elev ikke sørger for at have en kontaktperson, som kan kontaktes på selve aftenen, risikerer man at få karantæne fra kommende fester.

Konsekvensen af skriftlig advarsel og hjemsendelse
Første gang man får en skriftlig advarsel og bliver sendt hjem, bliver man udelukket fra næste fest/café
Anden gang det sker, bliver man udelukket fra ALLE fester/cafeer i indeværende skoleår.

Anvisninger fra vagter/skolens personale
Elever skal til enhver tid efterkomme anvisninger fra vagter og Ørestads personale. Hvis en elev ikke efterkommer en anvisning, kan denne bortvises samt tildeles en karantæne.
Elever skal fremvise legitimation hvis adspurgt. Hvis en elev ikke vil fremvise legitimation, kan denne bortvises samt tildeles karantæne.