I morgen i dag. Vi danner changemakers

Vision og strategi for Ørestad Gymnasium

At gå på Ørestad Gymnasium handler ikke ‘kun’ om at få gode karakterer og vælge studieretning. Det handler også om at blive en ‘changemaker’, en samfundsborger, der kan og vil gøre en forskel. Her er rektors præsentation af skolens profil og vision for 2017 og frem. 

Identitet

OEG danner en tryg ramme om de unges liv ”i dag”. Vi støtter eleverne i deres personlige og sociale udvikling, tilbyder dem et levende og engageret skolefællesskab med jævnaldrende og voksne. Vi giver dem kompetencer og dannelse og hjælper dem med at overskride sig selv og indgå i fælleskaber.

OEG lytter til ekkoet af ”i morgen” og tilbyder undervisning, der giver kompetencer til morgendagens samfund. Vi giver eleverne moderne dannelse, så de som aktive og engagerede borgere kan være med til at bygge morgendagens samfund.

Vi er en ambitiøs skole. Vi stræber efter at få det ypperste frem i vores elever. Vi skaber et læringssted, hvor vi alle – elever, undervisere, ledere – gør hinanden dygtigere.

Ørestad Gymnasium (OEG) er et moderne gymnasium i levende samspil med sin samtid og omverden. Vi lader os forstyrre af omverdenen. Vores undervisning spiller sammen med verden uden for skolen, vi forbereder til den og er i den.

OEG er en skole, der opleves relevant og vedkommende af eleverne, giver støtte i det liv de lever og styrke til det liv, de kommer til at leve (videregående uddannelse, job, fællesskaber). Undervisningen anvender elevernes engagement i problemer, der opleves som væsentlige for dem som drivkraft for læring.

Vi danner og uddanner eleverne til en verden i hastig forandring og med massive globale problemer, som skal håndteres af de kommende generationer. Det er derfor vores ambition at uddanne unge, der ikke blot får et godt læringsudbytte og gode karakter, men som samtidig er motiverede for og kompetente til på mange forskellige niveauer at være aktive problemløsere. Vi uddanner vi changemakers, og vi tager udgangspunkt i elevernes aktive medvirken i det nære skolefællesskab.

Ligesom verden er i hastig forandring er vores skole det også. Elever, medarbejdere og ledere er medskabere af en skole, der under alle forhold er i stand til at give eleverne optimale rammer for læring og trivsel.

OEG har en dobbelt opgave. Vi vil være et dygtigt alment gymnasium, hvor eleverne får et godt læringsudbytte og gode eksamensresultater. Samtidig vil vi have vores egen identitet, vores særlige prisme, som vi tolker gymnasiets almendannende og studieforberedende opgave i forhold til.

Konteksten

Vi er skole i en kontekst, hvor vi ikke selv definerer vilkårene. Men vilkårene må heller ikke definere os. Vi finder vores eget fundament for, hvordan vi vil udvikle skolen og anvende vores ressourcer.

Frem til foreløbig 2021 er vi underlagt et vilkår, hvor vi skal effektivere med 2% hvert år. Samtidig er der en politisk forventning om, at vi skal øge kvaliteten, dvs. elevernes læringsudbytte og trivsel.

Vi er i de første år af implementeringen af gymnasiereformen. Og selv om der er gennemført både em erhvervsuddannelsesreform og gymnasiereform, er der intet, der tyder på at problemerne i ungdomsuddannelserne er løst. Vi kan derfor forvente, at den ene reform kan gå direkte over i den anden.

Der er usikkerhed om institutionsstrukturen i ungdomsuddannelserne. Besparelser sammenholdt med en demografisk udvikling i store dele af landet (bort set fra hovedstaden) med færre unge, vil kalde på politiske beslutninger om ændringer i institutionsstrukturen for ungdomsuddannelserne.

Lærerne er udsat for en stigende belastning af deres arbejdssituation, hvor de dagligt konfronteres med dilemma mellem øget arbejdsbelastning og kvalitet i opgaveløsningen.

I denne kontekst af besparelser, reform, kvalitetsforventninger, usikkerhed og pres på arbejdsmiljøet for medarbejderne er det skolens opgave at finde sin egen vej til, inden for de givne rammer, at tilbyde den bedst mulige uddannelse for de unge. Skolens identitet og vision er fundamentet for de daglige prioriteringer, således at vi inden for de givne økonomiske og strukturmæssige rammer kan tilbyde en skole med OEG identitet og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Vision:

Vi danner vidende changemakers med livsmod og læringslyst

 

OEG giver eleverne moderne dannelse. I vores forståelse af dannelse lægger vi især vægt på:

 • Changemaking
 • Faglighed og læringsudbytte
 • Livsmod og læringslyst

Vores forståelse af moderne dannelse udvikles på et solidt fundament af faglig viden inden for de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskaber. Med udgangspunkt i faglig viden dannes eleverne til changemakers, der kan handle i forhold til udfordringer i deres omverden. Samtidig vil vi sikre, at eleverne lærer det, der måles ved eksamen.

Vi danner changemakers

En changemaker er et menneske:

 • der kan og er motiveret for at handle for det fælles bedste;
 • der trives i den moderne verden og som vil hjælpe andre med at trives;
 • der søger efter og handler efter at forbedre den kollektive livskvalitet;
 • der har lært identificere sociale og miljømæssige problemer og at handle i forhold til at løse disse problemer.

Vores vision om at danne changemakers betyder:

 • Vi lærer eleverne at tænke nyt og finde nye løsninger på de problemer de identificerer;
 • Vi er et rummeligt, aktivt og engageret fællesskab;
 • Vi er en åben skole. Vi trækker omverdenen ind i undervisning og skolen ud i omverdenen. Vi sætter skolens faglige viden i spil i forhold til omverdenen og anvender fagene til at finde innovative løsninger;
 • Vi identificerer globale dilemmaer og udfordringer og giver plads til at eleverne kan reflektere og handle bæredygtigt i forhold til dem.

Vi har en høj og moderne faglighed og vi skaber rammer for, at alle elever får det bedst mulige læringsudbytte

 • Undervisningen på OEG har et højt fagligt niveau, og vi organiserer undervisningen, så fagene opleves relevante af eleverne;
 • Vi identificerer læringsmål for den enkelte og støtter eleven i at leve op til dem;
 • Vi ser den enkelte elevs styrker, giver eleverne feedback og motivation for at forbedre deres resultater;
 • Vi er ambitiøse på elevernes vegne og skaber en atmosfære af respekt for viden og faglighed;
 • Vi indsamler tegn på læring og reflekterer metoder til at opnå de bedste resultater.

Vi udvikler livsmod og læringslyst

 • Vi ser den enkelte elev, og alle føler sig anerkendt;
 • Alle er inkluderet i skolefællesskabet, og vi tager ansvar for at alle inviteres ind;
 • Vi støtter den enkelte elev i at udvikle et kompas af værdier og integritet og en radar af empati og lyst til at række hånden frem;
 • Vi etablerer en forpligtende kontakt mellem voksne og elever;
 • I undervisningen lægger vi vægt på at tage udgangspunkt i og udvikle elevernes styrker.

OEG changemaking curriculum

I vores udvikling af moderne dannelse – changemaking, faglighed og læringssult – lægger vi i ganske særlig grad vægt på at udvikle kompetencer og dannelse inden for disse områder. Når vi gennemfører gymnasiereformen, vil vi i tilknytning til og samtidig med den faglige viden og de faglige færdigheder, give eleverne moderne dannelse. Her lægger vi i ganske særlig grad vægt på:

 

Globalt medborgerskab

Vi lever i en globaliseret verden. Eleverne kommer til arbejde i sammenhænge, hvor de skal fungere med mennesker fra andre kulturer, vores samfund er kulturelt mangfoldigt, og internationale begivenheder og tendenser har umiddelbar virkning på os. Vi ønsker at udvikle eleverne til globale medborgere, dvs. borgere der kan fungere i og medskabe en globaliseret verden.

Globale medborgere har empati, så de kan se verden gennem andre briller end deres egne. De kan læse og forstå andre kulturer end deres egen, så de kan foretage et perspektivskifte, der gør det muligt at kommunikere og samarbejde på tværs af kulturelle barrierer.

Klodens ressourcer er ikke uendelige. Klimaændringer har umiddelbar indflydelse på vores livsform. Befolkningseksplosion og økonomisk ulighed truer stabiliteten i verden. Vi vil udvikle elevernes viden om bæredygtig udvikling og deres engagement i at finde globale og lokale løsninger og deres vilje til at handle i forhold til bæredygtighed, der hvor de er. Eleverne skal i det treårige forløb opleve undervisning, der tematiserer FN’s globale mål for bæredygtighed.

Vi er aktive medlemmer af globale netværk: Ashoka Changemaker Schools, Globals Schools’ Alliance, Transforming Education og Globale Gymnasier og deltager i projekter støttet af EU og Nordisk råd. Vi har partnerskoler i Europa og Asien. Netværkene, projekterne og kontakten til partnerskolerne giver os gode betingelser for, at vi kan udvikle globale kompetencer og globalt medborgerskab hos alle elever.

Sprogkompetencer er en vigtig forudsætning for kulturforståelse og for at kunne indgå i den globaliserede virkelighed. Vi lægger vægt på og prioriterer, at eleverne lærer et andet fremmedsprog end engelsk, og gerne mere end ét.

Mediekompetencer og digital og mediedannelse

Vi er en digital skole i en digital verden. Vi giver eleverne kompetencer til at fungere som aktive producenter i den digitale verden og eleverne udvikler digital dannelse, dvs. værdier og normer for god digital praksis.

Verden er ”medialiseret”. Begivenheder vi indgår i er filtreret gennem mediernes vinkling og story-telling. Vi lægger vægt på at gøre eleverne til kritiske, reflekterende og aktive brugere af og producenter i medierne.

OEG har længe været en førende skole i Danmark m.h.t. anvendelse af IT i undervisningen. Vi er 100% digitale, så eleverne behøver kun at medbringe deres laptop eller tablet i skole.

Vi er kendt som førende mediegymnasium. For at give de bedste rammer om anvendelse af medier i undervisningen har vi indrettet “Mediebyen” med studier, redigeringslokaler og fremvisningsrum. Fra 2018 kunne vi udbyde en studieretning med Mediefag A og Engelsk A.

Kreativitet og innovation

Eleverne skal ikke blot udvikle en bred almen viden på grundlag af gymnasiets fag. Vi er optaget af at udvikle elevernes kreativitet, så de kan skabe noget og realisere det, hvad enten det er noget fysisk eller en løsning på problem. Vi udvikler elevernes innovative kompetencer, så de kan skabe noget, der er til gavn for nogen.

I samarbejde med “Index: Design to Improve Life” har vi taget en designmodel i brug, så eleverne lærer systematisk at formulere og realisere innovative løsninger på virkelighedsnære problemer, ofte i samarbejde med aktører uden for skolen.

Karrierelæring

Det er gymnasiets opgave at forberede eleverne til videregående uddannelse. Med de mange videregående uddannelser, er det et svært valg for mange.

I elevernes livslange karriereforløb kommer de til at træffe en lang række valg af uddannelse og job. Vi arbejder systematisk med at udvikle elevernes evne til at træffe valg og være tryg ved at træffe sådanne valg. Det kræver indsigt i job og erhverv, selvindsigt og indsigt i hvordan man træffer valg. Vi strukturer arbejdet med karrierelæring gennem de tre år, så det bliver en naturlig del af det faglige og tværfaglige arbejde.

Strategi

OEG’s strategi for de kommende år er at konsolidere og videreudvikle de værdier og fokusområder, som der allerede arbejdes med under de vilkår, som vi nu er underlagt.

Mål:

 • OEG har positiv løfteevne i alle fag, også i de skriftlige eksamensresultater;
 • Elever falder kun fra, fordi det almene gymnasium ikke er det rigtige uddannelsestilbud;
 • Eleverne giver udtryk for at de trives og er motiveret for læring i alle de forhold, som skolen har indflydelse på;
 • Eleverne påbegynder videregående uddannelse senest 2 år efter færdiggørelse af studentereksamen;
 • Skolekulturen er præget af engagement og aktivitet, både eleverne, lærerne og ledelsen deltager:
 • OEG er en velfungerende og spændstig skole med sund økonomi der giver handlefrihed. OEG anvender ressourcerne effektivt;
 • OEG har ansøgere nok til at fylde klasserne med 1. prioritetsansøgere;
 • OEG er klar til strukturændringer og reformer, hvis de skulle komme;
 • Medarbejderne brænder for dannelse af unge mennesker og trives i deres job.

Fokusområder i de kommende år

I de kommende år vil vi have fokus på disse fokusområder, som udfoldes i årlige udviklingsplaner:

OEG changemaking curriculum

Vi vil sikre, at visionen om at danne changemakers sætter sig igennem på alle niveauer i skolens undervisning, såvel de faglige som i de flerfaglige forløb.

Changemaking+

Vi vil udvikle en aktiv og engageret elevkultur for alle elever, i og uden for undervisningen. Vi støtter eleverne i at være medskabere af denne kultur.

Medieprofil

Vi vil fastholde og videreudvikle skolens status som ”Danmarks mediegymnasium”. Vi vil gøre eleverne til aktive og kritiske producenter af levende billeder – også på de sociale medier. Vores elever skal ikke blot forstå, men også beherske medierne. Det er vores ambition at sætte medieteori og metodik i den praktiske produktions tjeneste.

Digitalisering

Vi vil fastholde og videreudvikle vores position som førende IT-gymnasium. Vi vil udvikle digitalt kompetente og digitalt danne unge mennesker.

Internationalisering

Vi vil udvikle en internationaliseret skolekultur, så det gennemsyrer skolens undervisning og aktiviteter uden for undervisningen og sikre at alle elever udvikler globale kompetencer og globalt medborgerskab.

Science

Vi vil udvikle en markant science-profil båret af vores changemaking vision.

Overgange og karrierelæring

Vi vil sikre at alle elever oplever en god overgang fra grundskole til grundforløb på gymnasiet, fra grundforløb til studieretningsforløb og fra gymnasium til videregående uddannelse. Vi vil støtte eleverne i at træffe valg.

OEG pædagogik

Vi vil videreudvikle en særlig OEG pædagogik, der tager hensyn til skolens særlige fysiske ramme med åbne læringsmiljøer og vores erfaring med anvendelse af IT i undervisningen, og som understøtter visionen om changemaking, faglighed og læringssult. Vi har fokus på at udviklingen af undervisningen sker inden for de givne ressourcemæssige rammer og på at lærerne oplever en rimelig arbejdsbyrde.