fbpx

Fraværs- og frafaldspolitik

Frafaldspolitik

 

Ørestad Gymnasium søger at mindske frafald blandt vores elever igennem denne frafaldspolitik.

Udgangspunktet for Ørestad Gymnasiums frafaldspolitik er, at vi ønsker et læringsfællesskab, hvor læringen foregår i et aktivt samspil mellem elever og lærere og også mellem eleverne indbyrdes. Det forudsætter elevernes tilstedeværelse på skolen og deltagelse i alle undervisningsaktiviteter.

 

Vi tror på:

 •  At der er en direkte sammenhæng mellem elevernes tilstedeværelse i undervisningen og deres resultater
 • At elevernes muligheder for at gennemføre uddannelsen forbedres, jo mere de deltager i skolens undervisningsaktiviteter.

Målene for frafaldspolitikken er derfor at:

 • Skabe en kultur på skolen, hvor læring er i centrum
 • Eleverne deltager aktivt i skolens læringsaktiviteter
 • Forbedre alle elevers udbytte af undervisningen, såvel i de daglige læringsaktiviteter som ved eksamen.

Politikken har “to ben”:

 • På den ene side en række støttefunktioner og tilbud, som har til formål at hjælpe den enkelte elev til at opfylde kravene til studentereksamen
 • På den anden side en sanktionspolitik med klare konsekvenser i forhold til elever, der ikke deltager i skolens læringsaktiviteter og dermed ikke er studieaktive.

Der er en tæt sammenhæng mellem de ”to ben”. Formålet med de klare og konsekvente krav til tilstedeværelse og tilbuddene om hjælp og støtte er samlet set at fastholde eleven og hjælpe elever med forskellige udfordringer gennem gymnasieforløbet. Det forventes derfor, at udfordrede elever tager imod den tilbudte hjælp, så frafald kan undgås.

 

 

Støttefunktioner og tilbud

 

Studievejlederne

I løbet af grundforløbet vejledes alle 1.g elever i, hvad det vil sige at gå i gymnasiet. Denne vejledning indeholder en orientering om skolens støttetilbud, men også om elevernes eget ansvar og pligter samt giver eleverne værktøjer til at blive bedre til at planlægge deres tid, så der kommer en god balance mellem skolen, lektier og fritid.

Alle elever tilbydes desuden mulighed for vejledning om faglige og personlige samt sociale og økonomiske forhold, der har betydning for, at eleven kan gennemføre uddannelsen.

Hvis en elev har større problemer, end skolen kan hjælpe eleven med, hjælper vejlederen eleven med at få kontakt til relevant hjælp uden for skolen.

 

Mentorerne

Elever, der har behov for støtte til at “knække koden” til gymnasiets faglige krav eller få hjælp til at få struktur på skolearbejdet, tilbydes muligheden for at få en mentor. Mentorordningen er frivillig og er et tilbud til elever, der kan have behov for støtte til en bedre læringsstrategi. Det kan være elever med uhensigtsmæssige studievaner, elever, der skønnes frafaldstruede, eller elever, der efter faglærernes skøn ikke udnytter deres studieegnethed.

Elever kan få tildelt en mentor, hvis eleven:

 • Har brug for vejledning til at få struktur på sin skolegang
 • Har brug for en hjælpende hånd til at planlægge lektielæsning og afleveringer
 • Har brug for støtte i forbindelse med sit skolearbejde
 • Har brug for hjælp til selvhjælp til at udnytte sine evner bedre
 • Er frafaldstruet

Læsevejlederne

Læsevejlederne støtter op om og tilrettelægger særlige tilbud til elever med skrive og læsevanskeligheder, som forhindrer dem i at kunne gennemføre gymnasiet.

 

Det sker bl.a. ved:

 • At elever, der er ordblinde, får en it-rygsæk, som består af en computer med læse- og skrivestøttende programmer, der kan hjælpe den ordblinde elev i mødet med de faglige udfordringer
 • At læsevejlederne gennemfører skrivekurser i forbindelse med større skriftlige opgaver, så elever med særlige udfordringer kan få hjælp til at knække koden til, hvordan man skriver denne type opgaver.
 • At læsevejlederne tilrettelægger skrivekurser for elever med særlige skrive og læsevanskeligheder (fx læsehastighed, læseforståelse, ordforråd m.m.)

Matematikvejlederne

Matematikvejlederne støtter elever, der har mistet tråden i matematik, og derfor fastholdes i en læringscirkel, hvor de ikke kan tilegne sig matematikfaglige begreber.

Alle 1.g elever screenes i grundforløbet, og på baggrund af resultaterne iværksættes særlige foranstaltninger for elever med matematikvanskeligheder.

I samarbejde med klassens matematiklærer planlægges det, at matematikvejlederne er med i nogle af klassens moduler i en periode, hvor de udvalgte elever støttes intensivt.

Matematik-studiecamp

OEG organiserer hjælp til matematik for elever, som har brug for hjælp til skriftlige afleveringer.

Studiecampen består af to elementer. På den ene side mulighed for at få hjælp til lektier og skriftligt arbejde. På den anden side mulighed for at få repeteret konkrete faglige emner.

Klasselærerne

Det er vigtigt, at klassen fungerer som et fællesskab, der på en gang er både trygt og udfordrende. Klasselæreren er den centrale person i arbejdet med at få dette fællesskab til at fungere. Klasselæreren er derfor overordnet ansvarlig for elevernes og klassens trivsel i samarbejde med de øvrige lærere. Klasselæreren samarbejder også med studievejlederne om elevernes og klassens trivsel.

Klasselæreren gennemfører mindst en årlig trivselsundersøgelse i klassen, og laver konkrete tiltag for at forbedre trivslen, hvis det er nødvendigt.

Skriftligt arbejde foregår også på skolen

I løbet af gymnasiet skal eleverne arbejde med obligatoriske skriftlige opgaver i flere af fagene. For at øge elevernes udbytte af det skriftlige arbejde, foregår noget af dette på skolen.Her kan eleverne modtage vejledning og feedback undervejs i skriveprocessen.

 

Sanktioner

Det andet ben i fraværs- og frafaldspolitikken er sanktionerne.

Sanktionssystem fungerer relativt uafhængigt af støtte- og hjælpefunktionerne. Overordnet gælder det, at sanktionerne sættes i værk, når en elev ikke vurderes at være tilstrækkelig studieaktiv og elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

Det påhviler eleverne at gøre sig bekendt med fraværet på Lectio. For elever under 18 år gælder det, at de har pligt til at orientere deres forældre om fraværet.

Sanktionerne

Administrationen udsender en skriftlig advarsel, hvis elevens fravær overstiger 10%. 

Hvis fraværet ikke falder, så det kommer under 10%, kan skolen vælge at iværksætte én af nedenstående sanktioner:

 • Eleven kan fratages sin SU
 • Den manglende studieaktivitet kan betyde, at skolen kan vælge ikke at indstille eleven til eksamen
 • Skolen kan vælge at bortvise eleven.

Det skriftlige arbejde (elevtid)

Der skelnes ikke mellem fravær fra undervisningen og fravær for det skriftlige arbejde. En stor del af det skriftlige arbejde er skemalagt, og det indgår derfor i fraværsregistreringen.

Eleverne skal aflevere alle obligatoriske opgaver til tiden. Hvis en elev ikke overholder dette, vil lærerne iværksætte forskellige tiltag i form af fx skrivecamp, hvor eleven har mødepligt.

Elever, der udebliver fra disse aktiviteter, og som ikke afleverer de obligatoriske opgaver, betragtes ikke som studieaktive, og det kan derfor føre til en advarsel og i sidste instans en bortvisning fra skolen.

 

Fravær er fravær
Sygdom af kortere varighed (1 uge eller mindre) eller andre årsager til fravær så som læge- og tandlægebesøg, kørekort m.m. registreres som fravær, og skal ikke dokumenteres. Dette fravær indgår automatisk i den samlede fraværsopgørelse. Elever med “almindeligt” fravær vil derfor typisk ikke opleve sanktioner.

Elever med særlige behov

Der tages hensyn til elever, der på grund af særlige forhold vil få et højere fravær end 10%. Det kan være årsager som fx længerevarende og/eller kronisk sygdom eller personlige forhold. Det er vejlederne og skolens ledelse, der afgør, om der kan gives dispensation til de gældende fraværsregler. Årsagen til fraværet skal dokumenteres. Det kan være en lægeerklæring (som eleven selv skal betale for), men det kan også være anden dokumentation fra lægefagligt eller andet social- og sundhedsfagligt personale.

Elever der dyrker idræt på eliteplan har mulighed for at indgå i en fleksibel undervisningsaftale med administrationen, således der tages hensyn til træning, turneringer m.m. Den fleksible undervisning skal aftales med vejlederen og ledelsen fra skoleårets start og der skal foreligge dokumentation på aktiviteten.

Der iværksættes i samarbejde med vejlederne og ledelsen ekstraundervisning eller andre særlige undervisningstilbud, så eleven får erstattet den mistede undervisning.

 

Sanktioner for elever med særlige behov

Elever med ”særligt dokumenteret fravær” skal overholde de af skolen iværksatte aftaler om ekstraundervisning og aflevering af obligatoriske opgaver. 

Overholdes denne aftale ikke og dermed det tilbudte undervisningstilbud, vil skolen:

 • Iværksætte sanktioner på lige fod med de øvrige elever
 • Eller indstille eleven til prøve i alle afsluttende fag

Ferie
Vi henstiller til, at elever ikke holder ferie uden for skolens fastlagte ferier. Hvis dette er tilfældet, vil det blive registreret som fravær.