Vision og strategi for Ørestad Gymnasium

Mission – changemaking

Vi danner eleverne til at tage del i en verden i hastig forandring. Globale problemer skal håndteres af de kommende generationer. Det er derfor vores mission at uddanne unge, der ikke kun får et godt læringsudbytte og gode karakter, men som samtidig er kompetente til at være aktive problemløsere. At gå på Ørestad Gymnasium handler derfor om at blive ‘changemaker’; en samfundsborger, der kan og vil gøre en forskel.

 

Vision – et moderne gymnasium

Ørestad Gymnasium skal være Danmarks mest tidssvarende gymnasium. Her lader vi os forstyrre af omverdenen til hele tiden at udvikle ny måder at undervise på. Vi er et gymnasium, hvor eleverne får undervisning af højeste kvalitet. Samtidig udvikler vi et solidt grundlag for livslang læring, og forbereder eleverne til at deltage som borgere i det demokratiske samfund. Kort sagt en moderne almendannende og studieforberedende skole. Gennem et nyskabende fysisk og virtuelt læringsmiljø og varierede undervisningsforløb vil vi udvikle elevernes kvalifikationer, kompetencer, kreativitet og dannelse. Ørestad Gymnasium udvikler sin profil og undervisning i et levende samspil med et netværk af institutioner, virksomheder og enkeltpersoner uden for skolen både i Danmark og i udlandet. Vi vil skabe en dynamisk organisering. En skole, hvor ikke kun eleverne lærer, men hvor selve skolen hele tiden udvikler sig. En skole præget af åbenhed, nærhed og videndeling.

 

Værdigrundlag

Ørestad Gymnasium lægger i særlig grad vægt på disse tre værdier:

 

Læring

Vi har høje ambitioner. Vi vil lære så meget som muligt. Undervisningen giver eleverne lyst til at lære – på skolen og hele livet. Vi stimulerer nysgerrighed efter at blive klogere.

Anerkendelse

Vi behandler hinanden så vi føler os anerkendte og får lyst til at indgå i læreprocesser og fællesskaber. Vi opfører os på en måde, så vi også giver andre elever de bedste betingelser for, at lære noget. Vi behandler vores fysiske omgivelser og undervisningsmaterialer med respekt.

Kreativitet

Vi finder nye måder at gøre tingene på, og vi er villige til at løbe en risiko. Nogle gange kaster vi os ud i ting, bare for at afprøve noget nyt. Vi stimulerer hinanden til at udvikle nye ideer ved at koble os på hinandens ideer og tænke med. Vi har en kultur, hvor det er ok at begå fejl, og hvor vi lærer af dem. Vi lader os inspirere af andres måder at tænke og handle på. Vi bruger forskelle som inspiration. Vi lægger derfor vægt på, at vores skole indeholder mange forskellige kulturer.

 

Pædagogisk grundlag

Den moderne skole skal forberede eleverne på en hverdag og et kommende arbejdsliv, der stiller store krav til den enkeltes faglige kunnen. Fagligheden skal også kunne formidles, og man skal kunne arbejde sammen på tværs om at løse komplekse problemer.

 

Vores skoles særlige arkitektur afspejler på flere måder en moderne arbejdsplads. Den enkelte kan:

 • Arbejde for sig selv
 • Arbejde sammen med en eller flere klassekammerater i en gruppe
 • Formidle et produkt (mundtligt eller skriftlig – evt. med brug af IT) for en større gruppe.

Endelig kan læreren vælge at formidle fagligt stof, vise hvordan en given opgave kan udføres eller skabe rum for en klassediskussion. Vores bygning har miljøer til alle disse aktiviteter og giver eleverne mulighed for, at lære at navigere mellem yderpunkterne individ og fællesskab. Hvis vi har brug for ro til individuel fordybelse, kan vi finde et stille hjørne, men fællesskabet er aldrig langt væk. At fællesskabet kan synes påtrængende, tvinger os til at skabe tydelige rammer for individuel faglig fordybelse, når det er den aktivitet, der er i fokus. 

 

Elever arbejder med konkrete mål

Som på en moderne projektorienteret arbejdsplads planlægges undervisningen mod konkrete mål. Skolens undervisningsmiljøer stiller særlige krav til at arbejde med elevaktiverende arbejdsformer i undervisningen. Det er et mål for pædagogikken på Ørestad Gymnasium, at faglig viden skal anvendes aktivt, så eleverne oplever, at det de lærer i fagene har relevans. Der skal i undervisningen være særligt fokus på, at eleverne opnår handlekompetence og evne til at deltage i et demokrati. Evnen til at handle på baggrund af en faglig viden opnås mest effektivt gennem faglige produktioner fx i form af oplæg, tværmediale formidlingsopgaver eller produktformer, der skaber værdi for andre. 

Undervisningen har et særligt fokus på at bringe det faglige indhold i spil med det omgivende samfund og skabe autenticitet. Variation i opgaveprodukter skal både give den enkelte udfordringer i forhold til særlige faglige interesser og træne løsninger i fællesskab.

 

Vi stiller krav til eleverne

Vi er en skole med stor variation i elevtyper, kulturer og indfaldsvinkler. Vi sætter stor pris på forskelligheden og stiller få, men vigtige krav til den enkelte; lyst til at lære i dialog med andre, aktiv deltagelse i undervisningen, herunder forberedelse til timen samt respekt og hensyntagen til andre.

Vi giver mange tilbud til eleverne – både i og uden for undervisningen – tilpasset de forskellige elevtypers forudsætninger, interesser og ambitioner. Og vi følger op på tilbuddene med særlige tiltag, der styrker eleverne såvel fagligt som socialt.

 

Undervisning tilpasset eleven

Undervisningen differentieres, så den retter sig mod den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. Lærerne arbejder sammen bl.a. for at differentiere flere klasser ad gangen i forhold til undervisningsmiljøer, fagligt niveau eller læringspræferencer. Nogle elever har brug for meget stilladsering; tilpasset støtte og udfordringer, der systematisk opbygger faglig viden. Andre elever kan kapere meget ny viden på én gang og får størst udbytte af at træne det tillærte mange gange i stigende komplekse anvendelsesformer. De enkelte undervisningsforløb skal derfor indtænke en faglig progression, og undervisningsforløbene skal varieres over forskellige produktformer. Den faglige progression og undervisningsformerne skal fremgå af den enkelte klasses studieplan.

 

IT og autentisk undervisning

IT indgår som en naturlig del af enhver undervisning, når den kan kvalificere indlæring og formidling. Anvendelsen af IT er samtidig med til at variere og differentiere undervisningen.

Dele af undervisningen foregår uden for skolen, hvor eleverne producerer og formidler viden i autentiske arbejdsmiljøer, fx artikler til aviser og andre formidlingsopgaver til erhvervsvirksomheder. Også internt i bygningen foregår der autentisk undervisning, hvor elever underviser elever fra andre klassetrin.

 

Strategi/Mål

 • OEG har positiv løfteevne i alle fag, også ift. de skriftlige eksamensresultater
 • Elever falder kun fra, fordi det almene gymnasium ikke er det rigtige uddannelsestilbud
 • Eleverne giver udtryk for, at de trives og er motiverede for læring i alle de forhold, som skolen har indflydelse på
 • Eleverne påbegynder videregående uddannelse senest to år efter færdiggørelse af studentereksamen
 • Skolekulturen er præget af engagement og aktivitet – både eleverne, lærerne og ledelsen deltager
 • OEG er en velfungerende skole med sund økonomi, der giver handlefrihed. 
 • OEG anvender ressourcerne effektivt
 • OEG har ansøgere nok til at fylde klasserne med 1. prioritetsansøgere
 • Medarbejderne brænder for dannelse af unge mennesker og trives i deres job
 • Vi vil fastholde og videreudvikle skolens status som et mediegymnasium.