Vision og strategi for Ørestad Gymnasium

Mission

Vi danner og uddanner eleverne til en verden i hastig forandring og med globale problemer, som skal håndteres af de kommende generationer. Det er derfor vores ambition at uddanne unge, der ikke blot får et godt læringsudbytte og gode karakter, men som samtidig er motiverede for og kompetente til på mange forskellige niveauer at være aktive problemløsere. At gå på Ørestad Gymnasium handler således ikke ‘kun’ om at få gode karakterer og vælge studieretning. Det handler også om at blive en ‘changemaker’, en samfundsborger, der kan og vil gøre en forskel.

 

Vision

Ørestad Gymnasium skal være Danmarks mest tidssvarende gymnasium, hvor vi lader os forstyrre af omverdenen til hele tiden at udvikle ny måder at undervise på. Et gymnasium, hvor elever får undervisning af højeste kvalitet, hvor de får lyst til at deltage i livslang læring og udvikler et solidt grundlag for at gøre det, og hvor de bliver klar til at deltage som borgere i det demokratiske samfund. En moderne almendannende og studieforberedende skole.

 

Gennem  en målrettet interaktion mellem et moderne fysisk og virtuelt læringsmiljø og varierede undervisningsforløb vil vi udvikle elevernes kvalifikationer, kompetencer, kreativitet og dannelse.

Ørestad Gymnasium udvikler sin profil og undervisning i et levende samspil med et netværk af institutioner, virksomheder og enkeltpersoner uden for skolen, i Danmark og i udlandet.

Vi skal skabe en dynamisk organisering. En skole, hvor ikke blot eleverne lærer, men hvor skolen hele tiden bliver klogere og udvikler sig. En skole præget af åbenhed, nærhed og videndeling.Vores værdigrundlag

Ørestad Gymnasium lægger i ganske særlig grad vægt på disse værdier:

 • Læring
 • Anerkendelse
 • Kreativitet

Værdierne kan mærkes i skolens hverdag og kommer til udtryk på følgende måder:

 

Læring

Vi har høje ambitioner. Vi vil lære så meget som muligt. Undervisningen giver eleverne lyst til lære – på skolen og hele livet. Vi stimulerer nysgerrighed efter at blive klogere.

 

Anerkendelse

Vi behandler hinanden så vi føler os anerkendte og får lyst til at indgå i læreprocesser og fællesskaber.

I og uden for undervisningen opfører vi os på en måde, så vi giver de bedste muligheder for, at andre også lærer noget. Vi behandler vore fysiske omgivelser og undervisningsmaterialer med respekt, så andre også føler sig hjemme og kan anvende dem.

 

Kreativitet

Vi finder nye måder at gøre tingene på, og vi er villige til at løbe en risiko. Nogle gange kaster vi os ud i ting, bare for at prøve nyt. Vi stimulerer hinanden til at udvikle nye ideer ved at koble os på hinandens ideer og tænke med. Vi har en kultur, hvor det er ok at begå fejl, og hvor vi lærer af dem. Vi lader os inspirere af andres måder at tænke og handle på. Vi bruger forskelle som inspiration. Vi lægger derfor vægt på at vores skole indeholder mange forskellige kulturer.

 

 

 

Pædagogisk grundlag

Den moderne skole skal forberede eleverne på en hverdag og et kommende arbejdsliv, der stiller store krav til den enkeltes faglige kunnen. Fagligheden skal også kunne formidles, og man skal kunne arbejde sammen på tværs om at løse komplekse problemer.

 

Vores skoles særlige arkitektur afspejler på flere måder en moderne arbejdsplads: den enkelte (elev og lærer) kan

 • arbejde helt for sig selv
 • vælge at arbejde sammen med en eller flere klassekammerater i en gruppe
 • formidle et produkt (mundtligt eller skriftlig – evt. med brug af IT) for en større gruppe.

Endelig kan læreren vælge at formidle fagligt stof, vise hvordan en given opgave kan udføres eller skabe rum for en klassediskussion. Vores bygning har miljøer til alle disse aktiviteter. Faktisk åbner vores bygning mulighed for, at vi alle lærer at navigere mellem yderpunkterne individ og fællesskab.

Hvis vi har brug for ro til individuel fordybelse, kan vi finde et stille hjørne, men fællesskabet er aldrig langt væk. At fællesskabet kan synes påtrængende, tvinger os til at skabe tydelige rammer for individuel faglig fordybelse, når det er den aktivitet, der er i fokus.

 

Elever arbejder med konkrete mål

Som på en moderne projektorienteret arbejdsplads tænkes undervisningen frem mod konkrete mål. Skolens undervisningsmiljøer stiller særlige krav til at arbejde med elevaktiverende arbejdsformer i undervisningen. Det er et mål for pædagogikken på Ørestad Gymnasium, at faglig viden skal anvendes aktivt, så eleverne oplever relevans og betydning af den viden, de opnår i fagene. Der skal i undervisningen være særligt fokus på, at eleverne opnår handlekompetence og evne til at deltage i et demokrati. Evnen til at handle på baggrund af en faglig viden opnås mest effektivt gennem faglige produktioner f.eks. i form af oplæg, tværmediale formidlingsopgaver eller produktformer, der skaber værdi for andre. Undervisningen har et særligt fokus på at bringe undervisningen i spil med det omgivende samfund og skabe autentiske undervisningsformer. Variation i opgaveprodukter skal både give den enkelte udfordringer i forhold til særlige faglige interesser og træne løsninger i fællesskab.Vi stiller krav til eleverne

Vi er en skole med stor variation i elevtyper, kulturer og indfaldsvinkler. Vi sætter stor pris på forskelligheden og stiller få, men vigtige krav til den enkelte: lyst til at lære i dialog med andre, aktiv deltagelse i undervisningen, herunder forberedelse til timen, samt respekt og hensyntagen til andre.

Vi giver mange tilbud til eleverne – både i og uden for undervisningen – tilpasset de forskellige elevtypers forudsætninger, interesser og ambitioner. Og vi følger op på tilbuddene med særlige tiltag, der styrker eleverne såvel fagligt som socialt.

 

Undervisning tilpasset eleven

Undervisningen differentieres, så den retter sig mod den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. Lærerne arbejder sammen i fagbaser blandt andet for at differentiere flere klasser ad gangen i forhold til undervisningsmiljøer, fagligt niveau eller læringspræferencer. Nogle elever har brug for meget stilladsering; hjælperedskaber, der stykke for stykke understøtter en systematisk opbygning af faglig viden, mens andre kan kapere meget ny viden på én gang og får størst udbytte af at træne det tillærte mange gange i løbet af de tre år i stigende komplekse anvendelsesformer. De enkelte undervisningsforløb skal derfor indtænke en faglig progression, og undervisningsforløbene skal varieres over forskellige produktformer. Den faglige progression og undervisningsformerne skal fremgå af den enkeltes klasses studieplan samt bidrag til den overordnede studieplan.

 

Stor brug af IT

IT indgår som en naturlig del af enhver undervisning, når den kan kvalificere indlæring og formidling. Anvendelsen af IT er samtidig med til at variere og differentiere undervisningen.

Dele af undervisningen foregår uden for bygningen, hvor eleverne producerer og formidler viden i autentiske arbejdsmiljøer for eksempel artikler til en avis og andre formidlingsopgaver til erhvervsvirksomheder. Også internt i bygningen foregår der autentisk undervisning, hvor elever underviser elever fra andre klassetrin.
Strategi/Mål

 • OEG har positiv løfteevne i alle fag, også i de skriftlige eksamensresultater;
 • Elever falder kun fra, fordi det almene gymnasium ikke er det rigtige uddannelsestilbud;
 • Eleverne giver udtryk for at de trives og er motiveret for læring i alle de forhold, som skolen har indflydelse på;
 • Eleverne påbegynder videregående uddannelse senest 2 år efter færdiggørelse af studentereksamen;
 • Skolekulturen er præget af engagement og aktivitet, både eleverne, lærerne og ledelsen deltager:
 • OEG er en velfungerende skole med sund økonomi der giver handlefrihed. OEG anvender ressourcerne effektivt;
 • OEG har ansøgere nok til at fylde klasserne med 1. prioritetsansøgere;
 • Medarbejderne brænder for dannelse af unge mennesker og trives i deres job.
 • Vi vil fastholde og videreudvikle skolens status som et mediegymnasium.