FAQ om tiden frem til sommerferien

Eksamen og prøver

Gennemføres eksamen og årsprøver i 1.g og 2.g?

Alle eksamener i 1.g og 2.g er aflyst, men årsprøverne gennemføres online, for det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at træne eksamen.

For elever i 1.g. gælder som udgangspunkt, at alle skal til mundtlig årsprøve i DHO, og alle elever med matematik b skal til mundtlig årsprøve i matematik. Der kan komme andre årsprøver.

For elever i 2.g gælder som udgangspunkt, at alle elever skal til 4 eller 5 skriftlige prøver. Alle skal til årsprøve i skriftlig dansk. Hvis begge studieretningsfag er på A-niveau, skal man til skriftlig årsprøve i begge fag. Afsluttes engelsk eller matematik B-niveau skal man til prøve i det.

Elever i 2.g med matematik på A-niveau skal til mundtlig årsprøve i matematik.

 

Gennemføres eksamen i 3.g? 

Eksamen i 3.g gennemføres i et anden udgave end sædvanligt. Eleverne skal til eksamen i skriftlig dansk, en skriftlig eksamen i et studieretningsfag på A-niveau og til en mundtlig prøve i SRP. Den skriftlige eksamen i studieretningsfaget på A-niveau og SRP offentliggøres den 6. maj til eksamensbingo. 

Desuden kan der komme undervisning og eksamenslignende aktiviteter både skriftligt og mundtligt.

 

Gennemføres DHO i 1.g?

DHO er en årsprøve og ikke en eksamen, og skrivedagene gennemføres som planlagt i uge 22 – dog virtuelt. Den mundtlige prøve kan ligge mellem 28. maj og 24. juni. Det vil sige at både skrivedage og den mundtlige prøve foregår virtuelt. Det vigtigste ved DHO’en er at øve sig i at skrive en større skriftlig opgave, og derfor fungerer DHO’en som første trin mod SRO i 2.g og SRP i 3.g.

 

Hvornår får eleverne at vide, hvad de til eksamen i?

Den 7. maj offentliggøres den reducerede eksamensplan, så alle elever kan man se, hvilke fag, de skal op i. Det er denne plan, der kommer til at gælde.

Efter d. 15. juni, hvor I får afsluttende standpunktskarakterer og årskarakterer, offentliggøres den oprindelige fulde eksamensplan, så man kan se, hvad man skulle have været til eksamen i, hvis vi ikke havde haft nedlukning pga Corona. Når både den fulde og den reducerede plan offentliggøres er det for, at alle elever kan se, hvilke fag de får overført deres årskarakterer til eksamenskarakter.

 

Kommer der prøver i alle fag?

Nej, der kommer ikke prøver i alle fag, men med det ny skema, hvor klasserne kun har to fag hverdag, bliver der bedre tid til at gennemføre prøvelignende aktiviteter virtuelt.

 

Er årsprøverne virtuelle?

Som udgangspunkt er årsprøverne virtuelle, men det kan se, at vi indkalder jer til en prøve på skolen, hvis det viser sig, at den bedst kan gennemføres ved tilstedeværelse. Det kunne f.eks. gælde matematik b. Dette er vi imidlertid ikke afklarede omkring endnu.

 

Hvorfor skal eleverne i 2.g til så mange prøver?

Under normale omstændigheder skulle eleverne i 2.g have haft 3 eksaminer og 3 årsprøver. Nu er eksamen for alle 2.g’ere aflyst, og i stedet har ministeriet pålagt, at vi skal gennemføre eksamenslignende prøver i stedet for de eksaminer, som eleverne ellers skulle have været til. Eleverne vil således ikke have flere timer eller aktiviteter, end de ellers ville have haft. Timetallet er det samme, men det bruges i stedet til henholdsvis årsprøver og undervisning. 

Prøverne skal bidrage til at sikre et godt bedømmelsesgrundlag. Prøverne giver eleverne mulighed for at vise, om de har forbedret sig siden sidste standpunkt. Prøverne er sammen undervisningen både før og under Corona med til at give et godt bedømmelsesgrundlag af eleverne.

 


Karakterer

Får man overført alle sine årskarakterer til eksamenskarakterer?

Man får kun overført sin årskarakter i et fag, hvis det var udtrukket til eksamen. Dvs. det gælder kun for de fag, som I skulle have været til eksamen i, hvis det ikke havde været for Corona.

 

Hvornår offentliggøres karaktererne?

Ministeriet har lavet en nødprøvebekendtgørelse, der betyder, at karaktererne i år undtagelsesvis først skal skrives ind i lectio den 10. juni. Årskarakterer i de fag, hvor eleverne skal til prøve (dvs. skriftlige karakterer i dansk og studieretningsfag på A-niveau) skal dog afgives senest 15. maj. Det betyder, at den undervisning, der finder sted efter offentliggørelsen af eksamensplanen den 7. maj, også får betydning for årskaraktererne. 

Datoen for offentliggørelsen af årskaraktererne er d. 15. juni.

 

Hvordan kan lærerne give karakterer, når det meste af den virtuelle undervisning er skriftlig?

Det er kun en lille del af året, hvor undervisningen har været virtuel. Årskaraktererne gives på baggrund af hele året, og man kan stadigvæk påvirke sin endelige karakter. Desuden vil der blive gennemført prøvelignende aktiviteter i nogle fag, og disse prøver kan understøtte lærernes bedømmelse af eleverne. 

 


Sygdom og fravær

Skal man som 3.g’er møde op på gymnasiet, hvis man har sårbare pårørende i husstanden?

Hvis der er en lægelig vurdering, der anbefaler, at man som 3.g elev ikke bør deltage i den gradvise- og kontrollerede genåbning, så kan man blive hjemme. Eleven skal selv orientere lærerne og selvfølgelig deltage virtuelt så godt som muligt.

Til de skriftlige eksaminer og til SRP-forsvaret skal eleven møde op. Her gælder de almindelige regler. Er man syg eller er det sundhedsmæssigt uforsvarligt at deltage i eksamen, skal man melde afbud i god tid, og man skal aflevere en lægeerklæring. I så fald kan man komme til sygeeksamen i august.

 

Hvornår er man for syg til at møde op?

Myndighederne har truffet beslutning om, at man ikke må møde på gymnasiet, hvis man har symptomer på sygdom. Det gælder også selvom symptomerne er milde. Ved tegn på sygdom, må man ikke møde op. Man må møde op igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.

 

Må man møde op, hvis man har COVID-19 i husstanden?

Myndighederne har truffet beslutning om, at elever, der bor i en husstand med en person påvist med COVID-19, ikke må møde op på gymnasiet.

 


Traditioner, fester og sociale arrangementer

Gennemføres Gallafesten?

Nej. Gallafesten er en vigtig tradition på OEG, men det er myndighederne, der bestemmer, hvor mange mennesker, der må være samlet samme sted. Til festerne på OEG er omkring 800 mennesker forsamlet, og det er alt for mange. Der er for nuværende heller ikke noget, der tyder på, at gallafesten med rimelighed kan gennemføres inden sommerferien.

 

Gennemføres studentermiddag, translokationen og studenterkørslen?

Det er myndighederne, der bestemmer, hvordan traditionerne kan gennemføres, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Det er endnu for tidligt at melde noget ud. Så snart myndighederne melder ud, så melder vi også ud. Med hensyn til studenterkørslen, så koordinerer vi med de elever, der er ansvarlige for studenterkørslen.

 


Undervisningen

Hvorfor har man kun 2 fag om dagen?

Ledelsen har lyttet til evalueringerne fra lærere og elever, og her var ønsket at nedbringe arbejdspresset, for den virtuelle undervisning fungerer ikke på samme måde som den undervisning, vi plejer at have. Da vi ikke bare kan nedsætte antallet af moduler, har vi derfor valgt at organisere undervisningen, så den passer bedre til det virtuelle format. Ved kun at have to fag om dagen nedbringes mængden af lektier, og der gives mulighed for at lave aktiviteter, hvor eleverne kan komme lidt væk fra skærmen. Samtidig kan man med dobbeltmoduler kan nå mere, hvilket også burde nedbringe mængden af lektier.

 

Hvorfor er det mindre stressende med kun 2 fag om dagen?

Der er flere fordele ved kun at have 2 fag om dagen. Det bliver f.eks. nemmere at veksle mellem synkron og asynkron undervisning i modulerne. Det bliver muligt at indlægge tid til at læse/lave lektier i undervisningen, så den samlede lektiemængde bliver mindre. Og det bliver muligt at lave mere kreativ og afvekslende undervisning. Om dagene opleves mere kedelige eller det bliver sværere at koncentrere sig er et individuelt spørgsmål.

 

Hvornår åbner gymnasiet for 1.g og 2.g?

Det er myndighederne, der bestemmer, hvornår alle eleverne kan vende tilbage til gymnasiet – og hvordan det så skal foregå. Situationen ændrer sig hele tiden, og det er umuligt at spå om, hvornår vi kan forvente en normal hverdag igen. Lige så snart myndighederne melder noget ud, så gør vi det også.

 

Hvornår stopper undervisningen i 1.g og 2.g?

Eleverne i 1.g og 2.g skal forvente at have undervisning i den første del af eksamensperioden. Undervisningens placering vil blive tilpasset klassernes årsprøver, og det vil derfor variere fra klasse til klasse, hvornår undervisningen foregår og slutter.

 

Kan man som 3.g’er være på gymnasiet, selvom undervisningen er virtuel?

Ja og nej. Hvis man fysisk skal være på gymnasiet en dag, til et af dagens fag, kan man være på gymnasiet hele dagen i det planlagde lokale for den fysiske undervisning. Ellers kan man som udgangspunkt ikke være på gymnasiet, da vi har begrænset plads når vi skal overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer for den gradvise og kontrollerede genåbning.

 


Vejledning og hjælp

Er Administrationen åben?

Ja, men kun på telefon eller mail. Man kan ringe i åbningstiden mellem kl. 7.30-14.00 på hovednummeret 8230 2222, eller man kan skrive på mail@adm.oegnet.dk.

 

Er Studievejledningen åben?

Ja, både studievejledningen og studievalg er åbent. Se mere på hjemmesiden: https://www.oerestadgym.dk/om-skolen/studievejledning/

Er Studievalg åben?

Eleverne kan stadig få vejledning om uddannelsesvalg, supplering, sabbatår, muligheder i udlandet og meget andet i forhold til tiden efter gymnasiet. Man kan enten booke tid og blive ringet op her http://studievalg.dk/book/?center=3&skole_id=280. Eller man kan skrive en mail til Sidse på: silu@studievalg.dk, og så aftale et tidspunkt at snakke sammen på.

 

 

Mangler du svar på et spørgsmål, som andre måske også kunne få glæde af? Så skiv dit spørgsmål i opslaget om denne her FAQ i ElevNyt på facebook.