fbpx

Selvevaluering og forbedringsplan sommer 2019

Selvevaluering og forbedringsplan sommeren 2019

 

Den årlige selvevaluering er en opsamling af de vigtigste af årets evalueringer og resultater.

Opsamlingen skal dække de retningsgivende mål fra centralt hold, såvel som de på OEG formulerede forbedringsområder og mål, i skolens forbedringsplan fra året før. Da dette er første år vil der tages udgangspunkt i målene for de specifikke underområder.

 

Selvevaluering

Elevresultater

Resultater på elevniveauet diskuteres og forbedres så tæt på eleverne som muligt. De faglige resultater diskuteres i faggrupperne og elevtrivsel primært i de enkelte klasser. Faggrupperne behandler elevernes præstationer, læringsmæssige progressioner og udbytte af undervisningen, herunder eksamensresultater i forhold til årskarakterer, og hvis muligt i forhold til elevernes socioøkonomiske status.

Overordnet set er elevernes karaktergennemsnit faldet fra 7,1 til 6,7. Det fald har også påvirket løfteevnen så den igen er negativ. Som de foregående år bidrager de mundtlige karakter, både årskarakterer og eksamenskarakterer, positivt til løfteevnen, hvor de skriftlige, særlige eksamenskarakterer, bidrager negativt.

Skriftlighed er fortsat et indsatsområde for hele skolen. Øvrige indsatser med fokus på elevernes faglige resultater besluttes i de enkelte faggrupper.

Resultaterne i engelsk er igen i år på et tilfredsstillende niveau. Det arbejde faggruppen har lavet de seneste år skal spredes til resten af faggrupperne som eksempel på hvor meget man kan rykke, når der arbejdes sammen, målrettet og over flere år.

Gennemførselsprocenten er under landsgennemsnit, ligesom frafaldet i 1.g er højere end gennemsnittet. 

Elevernes overgang til videregående uddannelse indgår også som en screeningsmarkør ifm. tilsyn på det gymnasiale område. Her ligger OEG dårligere en lands- og regionsgennemsnit. Det skal forstås på den måde at der er flere OEG studenter der ikke er i gang med videre uddannelse 27 måneder efter de er blevet studenter.

I forbindelse med gymnasiereformen har OEG omformet det tidligere projekt “karrierefokus” til den af reformens fokuskompetencer der handler om karrierelæring. Det er lavet en 3-årig progressions- og aktivitetsplan der skal hjælpe eleverne til at kunne træffe bedre og mere oplyste valg i og efter gymnasiet mht. uddannelse og livsbane. Når planen er gennemprøvet, tilpasset og fuldt implementeret regner skolen med at overgang til videregående uddannelse vil stige, ligesom gennemførselsprocenten bliver forbedret.

 

Elevtrivsel

Den overordnede elevtrivsel er forbedret væsentlig siden 2016. Om det er over landsgennemsnit er ikke muligt at se i uddannelsesstatistik for nuværende. Det ligger tæt på niveauet i gymnasiefællesskabet.

OEG har fokus på skriftlighed. Det forventes at smitte af på trivselsundersøgelsen, såvel som de faglige resultater. Det forventes da vi ligger lavt ift. feedback på opgaver og lærernes koordinering af opgaver. 

Grundforløbet er ændret meget ifm. gymnasiereformen og er igen i år evalueret særskilt.

92%, mod 70% året før, af eleverne er overordnet set tilfredse eller meget tilfredse med grundforløbet på OEG. I det store hele viser evalueringen at grundforløbet fungerer godt. Det er overgangen til studieretningsforløbet der skal arbejdes med fremover og særligt med socialisering i de nye klasser.

Afgangseleverne har lavet en samlet evaluering af OEG og deres 3 år på skolen.

 

Medarbejdertrivsel og arbejdspladsvurdering

Medarbejdertrivslen og det psykiske arbejdsmiljø på Ørestad Gymnasium kræver handling. Ud over MTU og APV spørgeskemaundersøgelse, er der også blevet gennemført et stort antal interview af medarbejdere indenfor alle medarbejdergrupper og udarbejdet en rapport af CENTER FOR KONFLIKTFOREBYGGELSE (CFK). Centret er også kommet med anbefalinger til det videre arbejde.

 

Ledelsen

Rektors resultatlønskontrakt og årsrapport er efter OEGs kvalitetssystem en del af selvevalueringen. Pga. særlige omstændigheder i det forløbne år, med flere langvarige sygemeldinger i ledelsen, har det været en opgave i sig selv at sikre den daglige drift. 

Opsummering

Skoleåret har været præget at rektorskifte og senere af meget dårligt arbejdsmiljø for alle ansatte. Det bør være hovedfokus at rette op på det i kommende skoleår.

Resultaterne for studenterne årgang 2018 har ikke været tilfredsstillende, og der skal fortsat arbejdes målrettet på at forbedre de skriftlige resultater.

 

Forbedringsplan

For de enkelte områder er der udarbejdet en handleplan. I denne forbedringsplan, er det udvalg af disse der vises.

 

Elevtrivsel og elevresultater

I forhold til elevtrivslen er det strategien at vi vil Tættere på den enkelte elev ved, at eleven oplever af at blive set i den daglige undervisning og inddraget i tilrettelæggelsen af skolens dagligdag.

Herunder at elevernes inddrages i at sætte mål for egen læring og modtager øget formativ feedback. 

I forhold til elevresultater er der fortsat fokus på elevernes skriftlige kompetencer hvor der er iværksat en række af tiltag. Derudover er der særligt fokus på matematik. Hvad er matematikudfordringerne på OEG? Hvordan kan de problemstillinger forstås og angribes? Der skal undersøges og sættes praksisnære aktiviteter i gang.

 

Medarbejdertrivsel og ledelse

Sammen med CENTER FOR KONFLIKTFOREBYGGELSE har skolen i det kommende skoleår fokus på overblik samt samling af styredokumenter og udvikling af årshjul der tydeliggør løbende, faste opgaver og forretningskritiske opgaver. Målet er mere transparens i beslutningsprocesser og beslutningsfora. 

Ift. det psykiske arbejdsmiljø kigges der særligt på ’færdselsregler’ for god kommunikation, samt mødestrukturer, dagsordener, referater.