fbpx

Selvevaluering og forbedringsplan sommer 2022

Selvevaluering og forbedringsplan sommer 2022

 Den årlige selvevaluering er en opsamling af de vigtigste af årets evalueringer og resultater. Opsamlingen skal dække de retningsgivende mål fra centralt hold, såvel som de på OEG formulerede forbedringsområder og mål, i skolens forbedringsplan fra året før. I år er selvevalueringen og forbedringsplanen afgrænsning til områderne elevtrivsel og skriftlighed. Her er fortsat udfordringen der skal fokus på og indsatser der skal reguleres. Indsatsområderne og handleplaner for attraktiv arbejdsplads, innovation, science og OEG som kulturhus mm., har egne flerårige handleplaner som der ikke laves om på i forlængelse af selvevalueringen.

Selvevaluering 

Elevresultater

Resultater på elevniveauet diskuteres og forbedres så tæt på eleverne som muligt. De faglige resultater diskuteres i faggrupperne og elevtrivsel primært i de enkelte klasser. Faggrupperne behandler elevernes præstationer, læringsmæssige progressioner og udbytte af undervisningen, herunder eksamensresultater i forhold til årskarakterer, og hvis muligt i forhold til elevernes socioøkonomiske status.

 

Overordnet set er elevernes eksamensresultater tilfredsstillende. Eksamensresultatet er steget til 7,2 hvor landsgennemsnittet er 7,7. Løfteevnen er positiv, dog uden at det er signifikant. Som de foregående år bidrager de mundtlige karakter, både årskarakterer og eksamenskarakterer, positivt til løfteevnen, hvor de skriftlige, særlige eksamenskarakterer, bidrager negativt. Det har også været muligt at se på SRP-karaktererne som er forbedret, også mere end på landsplan, af at der nu er et mundtligt forsvar af opgaven.

 

Skriftlighed er fortsat et indsatsområde for hele skolen. Øvrige indsatser med fokus på elevernes faglige resultater besluttes i de enkelte faggrupper.

 

Gennemførselsprocenten er under landsgennemsnit, ligesom frafaldet i 1.g er højere end gennemsnittet. Særligt sidstnævnte sættes der yderligere fokus på.

 

Elevernes overgang til videregående uddannelse viser, hvor mange af eleverne, der er færdige eller i gang med uddannelse 27 måneder efter, de er blevet studenter. Her ligger OEG dårligere en lands- og regionsgennemsnit. Dog fortsat bedre end de to andre gymnasier på Amager.

 

Indsats mod fravær er fortsat en succes, og har også været det gennem coronatiden. Sidste år og i år har været de to skoleår med lavest fravær, fysisk såvel som skriftligt, i skolens historie.

 

Elevtrivsel

Den overordnede elevtrivsel er faldet, og OEG ligger nu lavere eller på niveau med andre skoler med lignende elevsammensætning. Indenfor indikatorerne pres og bekymring samt læringsmiljø er der størst behov for forbedringer. Eleverne og alle lærerne har været involveret i workshops for at drøfte resultaterne og komme med idéer til kommende indsatser på de to områder.

 

Elevernes tilfredshed med grundforløbet er for første gang siden reformen ikke steget. Der har været et mindre fald på et par områder og introturene i studieretningsklasserne blev hos en større gruppe af elever og af lærerne evalueret dårligt. Konceptet for introture er ændret pba. evalueringerne. Tilfredsheden med strukturen i grundforløbet er fortsat høj, og det vurderes ikke at være det rigtige tidspunkt til større ændringer før det fra politisk side er besluttet, hvilke justeringer, der kommer til netop grundforløbet. Der forventes at komme justeringer til gymnasiereformen i kommende skoleår.

 

Et generelt lavere elevtal, og en stigende andel med minoritetsetnisk baggrund, har givet en mindsket tilgang til flere frivillige aktiviteter på skolen som fx multiforestilling, udvalg og frivillig idræt. Efter corona-nedlukningen har vi brugt lærer-ressourcer på at få det i gang igen og vi vil fortsat prioritere aktiviteterne selvom tilslutningen er lav i en periode.

 

Medarbejdertrivsel og arbejdspladsvurdering

Der er arbejdet videre med de samme indsatsområder som de sidste år. Retfærdighed og gennemsigtighed samt oplevelse af kvalitet i arbejdet. 

 

Der har efter 3 år i træk med MTU, ikke været gennemført nogen MTU i for alle skolens ansatte. TAP-personalet har efter eget ønske været puljet med lærerne i de seneste MTUer, og derfor er der i år gennemført en på dette område. Det følges op af kvalitative interviews og en rapport lavet af ekstern konsulent fra center for arbejdsmiljø.

 

Efter gennemførsel af årets vigtigste evalueringer har skolens holdt kvalitetsdag, hvor de vigtigste områder blev diskuteret og nye tiltag er drøftet i forskellige workshops, hvor alle lærere og ledere har deltaget. De faglige pædagogiske koordinatorer og ledelsen har tilsammen afholdt 5 workshops som underviserne i grupper har besøgt på skift. 

 

En gruppe lærere, og kompetencecenter for digitalisering og IT, har afprøvet Google Classroom (GC) og har meget klart indstillet til at skolen fremover benytter GC fremfor Google Sites. Implementeringen af det skifte er allerede planlagt og igangsat i dette skoleår, så det er gældende for næste skoleårs start.

 

Organisation

Ledelsens sammensætning er uændret og har været den samme i to år. Det har givet ro og retning. Der er lavet strategi, værdigrundlag og handleplaner, hvor hele organisationen fra elever til bestyrelsen har været inddraget, for områderne mediedannelse, innovation, attraktiv arbejdsplads, science og skolen som lokalt kulturhus. I forbedringsplanen er der fokus på områderne skriftlighed og elevtrivsel. 

 

I januar måned blev der gennemført personaletilpasninger, så antallet af årsværk blev tilpasset det mindre antal klasser der er på skolen.

 

Antallet af 1. prioritetsansøgere er lavere end sidste år og er skolens laveste til dato. Tiltrækning af flere 1. prioritetselever har fyldt meget for ledelsens strategiske arbejde i skoleåret. Aftale om elevfordeling og de konsekvenser det har at være en af de skoler i landet med flest elever med minoritetsetnisk baggrund har fyldt meget i den daglige skoledrift, økonomisk, strategisk og på bestyrelsesniveau. Vi er tilfredse med, at OEG ikke blev udpeget til at være en af de skoler med nul-optag i næste skoleår. 

 

OEG-dannelses forløbet har været igennem det første reelle rul. Det har fungeret godt, og det fortsætter. De tre faglige pædagogiske koordinatorer har fået sat skub i deres respektive områder siden genåbningen. Der er lavet handleplaner, læreplaner og årets indsatser er evalueret og siden diskuteret til workshops på kvalitetsdagen. 

 

På samme måde som sidste skoleår, har vi haft en skærpet indsats over for nye elever, der ikke er læringsparate og som ikke bidrager til fællesskabets trivsel. Ledelsen kommer hurtigt ud i klasserne og forventningsafstemmer, og der følges hyppigt og hurtigt op med klasselærere, så elever oplever ensartede og hurtige korrektioner på uønsket adfærd. Hvor der ikke kan opnås aftale om forbedring af studieadfærden skrides der til sanktionssystemet. 

 

Opsummering

Der er skabt stabilitet og dermed mulighed for at fokusere på elever og ansattes trivsel og udvikling. 

Elevernes faglige resultater er tilfredsstillende, hvor vi fortsat er stærkest mht. det mundtlige og mindre gode mht. det skriftlige, hvor der dog er sat mange gode initiativer i gang under ledelse af den faglige pædagogiske koordinator på skriftlighedsområdet.

 

Forbedringsplan 

For samtlige af ovenstående områder er der udarbejdet en handleplan. I denne forbedringsplan, er det udvalg af disse, der fremhæves.

 

Elevtrivsel og elevresultater

På OEG skaber vi rammer hvor, vi de nysgerrige, kan trives. Det betyder samtidig, at vi ikke er en skole for de ligeglade, som ødelægger mulighederne for de mange. De ligeglade vil vi hurtigere identificere og indgå i dialog med. Kan nysgerrigheden vækkes eller skal vi finde andre uddannelsestilbud? Vi vil tættere på den enkelte elev ved, at eleven oplever af at blive set i den daglige undervisning og inddraget i tilrettelæggelsen af skolens dagligdag. Det ligger sig op ad et ad skolens kerneord RELATIONER.

 

Indsatser for at øge elevtrivslen:

 

  • Vi sætter fokus på klasselærerfunktionen og det nære klasseteam. Herunder genindførsel af studenterudviklingssamtalerne (SUS) i stedet for karaktersamtaler

  • Vi fortsætter med og forbedrer forløbet OEG-dannelse, der sikrer overskuelighed og ro i skemaet samtidig med at arbejdet med de tværfaglige kompetencer (innovation, karrierelæring, globale- og digitale kompetencer), studieteknik, “mindset” og klassetrivsel har en fast og ensartet ramme at udfolde sig i

  • Vi igangsætter yderligere tiltag, der har fokus på at tydeliggøre forskellen på “træningsrum” og “præstationsrum” for eleverne, for at mindske deres oplevede pres

  • Vi fortsætter med et stort udbud af frivillige aktiviteter på skolen og sætter personaleressourcer på, hvor det er nødvendigt

  • Vi opretter en trivselspulje til fælleskabsskabende aktivtiteter 

  • Klasserepræsentanter omdøbes og uddannes til at være trivselsambassadører.

I forhold til elevresultater er der fortsat fokus på elevernes skriftlige kompetencer. Vi har en faglig pædagogisk koordinator for skriftlighed, så skolens mange initiativer på området kan koordineres, evalueres og forbedres.

 

Der er i forgangne skoleår igangsat ændringer i brugen af læsevejledere og matematikvejledere, samt udvidet med en DSA-koordinator. Udvikling af det, der nu hedder sprogligt ressourcecenter, samt en mere elevnær matematikvejning fortsætter. Den faglige pædagogiske koordinator har sat samarbejdet med sprogligt ressourcecenter i system, og i samarbejde er der lavet indsatser som faglig læsning, læseguides og en fælles indsats ift. førfagligt sprog i det forgangne skoleår. De indsatser har givet genklang hos underviserne og fortsættes næste år.

 

Derudover er der indenfor skriftlighedsområdet særligt fokus på:

 

  • Arbejdet med udvikling af fælles feedbackmodel færdiggøres

  • Udnyttelse af mulighederne for bedre processskrivning og feedback i google classroom

  • Særlig indsats ift. skriftlig matematik

  • Udbredelse af de gode erfaringer med læseguides.

Skiftlighedsområdet er vigtigt for at få eleverne til opleve mestring i alle aspekter af deres akademiske udvikling. Ud over bedre skriftlig løfteevne, forventer vi også på sigt, at det kan smitte positivt af på de områder af trivselsundersøgelserne der omhandler pres fra lektier og afleveringer.

 

Medarbejdertrivsel og organisation

De seneste års arbejde, med retfærdighed og gennemsigtighed samt oplevelse af kvalitet i arbejdet, fortsætter. Sidste års ændringer i principper for opgavefordeling er forløbet godt, og der er skabt yderligere gennemsigtighed til det næste år. Første rul efter ok21 er gennemført til sommer og evalueres derefter med mulige justeringer til følge.