Snyd

Læs om hvad snyd er og dets konsekvenser
Eksamenssnyd

Hvis en elev under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer sig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler (snyd), bortvises eleven fra prøven eller tildeles karakteren -3.

Det kan f.eks. være at bruge internettet uden det er tilladt eller være i kontakt med andre under eksamen.

Det er også snyd, hvis man bruger en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger. I så fald er der tale om plagiat, som er det samme som snyd.

Alle eksamensopgaver tjekkes for plagiat. Bemærk at SRP også er en eksamensopgave.

Det er skolen der afgør, hvilken af sanktionerne der gøres gældende i tilfælde af plagiat /snyd.

Hvad er snyd?
Det er f.eks. snyd når
  • en elev afleverer en opgave, de ikke selv har lavet. 
  • en elev anvender dele af opgaver, de selv tidligere har afleveret, uden at angive det 
  • en elev skriver helt eller delvist af efter andre elever 
  • en elev anvender kilder uden at angive dem 
  • en elev anvender uretmæssig hjælp eller ikke-tilladte hjælpemidler til at udarbejde en
    opgave 

Snyd er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver bortvist fra skolen.

Snyd er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.

Snyd er også, hvis man får en anden til at lave opgaven for sig.

Snyd i opgaver med tildelt elevtid

Opgaver med elevtid er alle skriftlige opgaver i fagene samt synopser (fagligt samspil), SRO og DHO.

Læreren vurderer omfanget af snyd. Hvis det viser sig, at der er mistanke om snyd i en af dine opgaver, vil læreren i første omgang kontakte dig, så du kan se, hvor det via plagiatkontrolen fremgår, at du har snydt. Du får selvfølgelig fravær for en opgave, hvis du har snydt.

Hvis du snyder gentagende gange, kan det føre til en advarsel og i sidste ende en bortvisning.

Hvis hele opgaven eller en stor del af opgaven er plagiat, skal hele opgaven skrives om.

 

 

Snyd kan ende med bortvisning

Snyd registreres i Lectio og vil altid kunne ses og følger dig i hele din gymnasietid. I modsætning til advarsler om f.eks fravær fjernes advarsler om snyd IKKE ved skoleårets afslutning.

Alle opgaver kontrolleres af et plagiat-system. Hvis du trods advarsler fortsat snyder, vil det føre til en bortvisning.