Snyd

Læs om hvad snyd er og dets konsekvenser
Eksamenssnyd

Hvis en elev under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer sig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler (snyd), bortvises eleven fra prøven eller tildeles karakten -3.

Bemærk at SRP også er en eksamensopgave.

Hvis man uretmæssigt udgiver en andens arbejde som sit eget (jævnfør ovenfor), vil der ved bedømmelsen ses bort fra denne del af SRP. Bedømmelsen af SRP baseres alene på elevens egen individuelle præstation.

Hvis der er tale om snyd i større omfang, vil SRP’en blive afvist eller eleven tildeles karakteren -3. Hvis SRP afvises, kan eleven først det efterfølgende skoleår udarbejde en ny opgave. Det er ikke muligt at afslutte studentereksamen, før alle større skriftlige opgaver (inklusiv SRP) er afsluttede.

Alle elever monitoreres til skriftlige prøver for at holde øje med, om elever benytter uretmæssige hjælp. Elever er forpligtet til at benytte det anvendte program på sin computer for at kunne deltage i prøver og eksamen.

Alle eksamenopgaver tjekkes for plagiat.

 

Hvad er snyd?

Snyd er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver bortvist fra skolen.

Snyd er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.

Snyd er også, hvis man får en anden til at lave opgaven for sig.

Snyd i opgaver med tildelt elevtid

Opgaver med elevtid er alle skriftlige opgaver i fagene samt AT-synopser, SRO og DHO.

Læreren vurderer omfanget af snyd, og hvis det viser sig, at der er mistanke om snyd i en af dine opgaver, vil lærerne i første omgang kontakte dig, så du kan se, hvor det via plagiatkontrolen fremgår, at du har snydt.

AL SNYD SANKTIONERES MED EN ADVARSEL – SÅ SNYD KAN FØRE TIL EN BORTVISNING! 

Hvis hele opgaven eller en stor del af opgaven er plagiat, skal hele opgaven skrives om – og du får en advarsel.

Hvis du har plagieret enkelte eller få afsnit, udelades disse afsnit i den samlede vurdering af opgaven og får derfor betydning for din karakter – og du får en advarsel.

 

Snyd kan ende med bortvisning

Snyd registreres i Lectio og vil altid kunne ses og følger dig i hele din gymnasietid. I modsætning til advarsler om f.eks fravær fjernes advarsler om snyd IKKE ved skoleårets afslutning.

Alle opgaver kontrolleres af et plagiat-system. Hvis du trods advarsler fortsat snyder, vil det føre til en bortvisning.