fbpx

Antimobbepolitik

Anti-mobbepolitik på OEG 

På OEG ser vi god trivsel som en forudsætning for, at både skolen, eleverne og medarbejdere kan udvikle sig i en god retning. Formålet med anti-mobbepolitikken er at undgå mobning på og uden for vores skole ved at have en klar holdning om, at det er uacceptabelt og have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer. På OEG forventer vi såvel social- som digital dannelse og accepterer ikke mobning. 

 

OEG-definitionen på mobning 

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssig og over længere tid eller gentagne gange, udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, samt hvis disse handlinger opfattes som sårende eller nedværdigende, og den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig mod dem. 

 

Forebyggelse

Mobning er et socialt fænomen, som alle i og omkring OEG har et ansvar for at forebygge og bekæmpe. Forebyggelse af mobning handler overordnet om at skabe en rummelig OEG-kultur og et godt undervisningsmiljø på skolen med særligt fokus på det psykiske undervisningsmiljø. Primært hvordan eleverne trives socialt i skoletiden, men også i fritiden, og på de sociale medier. Vi er alle forskellige individer, og man bør ikke blive generet for den, man er. Det er vigtigt at få skabt en ‘vi-følelse’ på OEG og ikke mindst i den enkelte klasse.  

  • Elevtrivselsundersøgelser (ETU) afholdes hvert år og afdækker og sikrer, at der løbende er fokus på elevtrivsel, herunder mobning. Kompetencecenter for kvalitet udarbejder i samarbejde med elever, lærere og ledelse en handleplan med konkrete tiltag til forbedringer. 
  • I forbindelse med introduktion i studieretningerne afsættes der tid til at præsentere skolens anti-mobbepolitik, samt diskutere fælles spilleregler i klassen for samvær, omgangstone og studievaner. 
  • Digital Dannelse bliver en integreret del af undervisningen. Det er vigtigt for elever og medarbejdere at få en grundlæggende forståelse for god digital dannelse, og hvilke spor man efterlader sig på nettet. 
  • Sociale arrangementer. Der afholdes årlige sociale arrangementer for både eleverne og medarbejderne. OEG har mange udvalg der er med til at sikre stærke bånd på tværs af klasser og årgange. Bl.a. alt fra filmklub til gaming, OEGrøn, LGBT, Amnesty Youth, RadioAktiv, The OEG Band, Operations Dagsværk, Elevrådet og OEG Events, som planlægger alle skolens fester og cafeer – og meget mere.
  • Der er følgende spilleregler for sociale medier som fx facebook: 1) man melder sig ikke ind i en gruppe, hvor de enkelte medlemmer er anonyme (man skal stå frem), 2) man skriver ikke om dem, der ikke er med i gruppen, 3) man vælger en sprogbrug, der ikke er sårende eller grov og er opmærksom på, at det skrevne

lettere misforstås end face-to-face-kommunikationen, 4) man går ikke ind på andres profiler og 5) man fotograferer eller filmer ikke andre uden deres tilladelse, ligesom man ikke videreformidler billeder eller film af andre uden deres accept. 

 

Bekæmpelse af mobning 

Mobning opleves som en svær og fastlåst situation, som det er vigtigt, at de involverede elever får mulighed for at tale om for at komme videre. Det gælder både den, der bliver mobbet, den/de, der mobber og de passive tilskuere.  

  • Alle, ledelse såvel som elever og medarbejdere, har et ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis man overværer en situation, som kan karakteriseres som mobning. Man kan gribe ind i selve situationen, eller man kan rette henvendelse til skolens kontor, nærmeste leder eller studievejleder. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt. 
  • Lærere, studievejledere og ledelse tager i tilfælde af mobning initiativ til samtale med den eller de der bliver mobbet, og den eller de der mobber. Det kan også komme på tale med samtale med klassen eller eventuelt passive tilskuere. 
  • I de tilfælde hvor der efter samtaler og rådgivning ikke sker adfærdsmæssige forbedringer, kan mobning resultere i karantæne eller bortvisning (jævnfør skolens studie- og ordensregler). 

Konsekvenser

Mobning er et brud på skolens studie- og ordensregler. I første omgang søges mobning løst som beskrevet ovenfor. Hvis en lærer eller lærerteamet skønner det nødvendigt, kan de give sagen videre til uddannelseschefen, som herefter kan give en skriftlig advarsel og bestemme eventuelle yderligere sanktioner. I særligt grelle tilfælde kan der blive tale om bortvisning. Ledelsen skal orienteres, hvis der finder mobning sted.