fbpx

Antimobbepolitik

Anti-mobbepolitik på OEG

På OEG ser vi god trivsel som en forudsætning for, at både skolen, eleverne og medarbejdere kan udvikle sig i en god retning. Formålet med anti-mobbepolitikken er, at vi forebygger og reducerer mobning såvel i og ud udenfor skolen, men også digitalt. Det er med til at øge elevernes trivsel og muligheder for at deltage i et mangfoldigt fællesskab præget af gensidig respekt, glæde og ansvar samt følelsen af at høre til i trygge rammer. Skolens værdier er uforenelig med mobning. Vi tolererer ingen form for nedgørelse, diskrimination eller mobning overfor minoriteter (fx LGBTQ+ personer, etniske minoriteter, folk med handicap osv.)

 

Definition på mobning

Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen eller på skolen. 

 

Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som anderledes og dermed ikke som tilhørende gruppen eller majoriteten. Mobberne skader personen gennem forfølgelse og stopper ikke med at drille, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om offeret for mobningen siger fra. Når man mobber, bruger man sin magt i en gruppe på en meget negativ måde: Man gør sig til herre og dommer over en anden person, som man forsøger at skade. Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. 

 

Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel ved: 

• At latterliggøre personen, blandt andet ved at bruge nedladende øgenavne, herunder bevidst anvendelse af forkerte pronominer samt brug af mikro aggressioner

• At udstille en person negativt, for eksempel at tale eller skrive nedsættende ting om denne 

• At sprede skadelige rygter om en eller flere personer

• Flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter 

• At true den anden og få vedkommende til at føle sig utilpas og bange 

• At tage eller ødelægge den andens ting 

• At slå eller få den anden til at gøre ting, som vedkommende ikke ønsker.

 

Forebyggelse

Mobning er et socialt fænomen, som alle på OEG har et ansvar for at forebygge og bekæmpe. Forebyggelse af mobning handler overordnet om at skabe en rummelig OEG-kultur og et godt undervisningsmiljø på skolen med særlig fokus på det psykiske undervisningsmiljø. Primært handler det om, hvordan eleverne trives socialt i skoletiden, men også i fritiden, og på de sociale medier. Vi er alle forskellige individer, og man bør ikke blive generet for den, man er. Det er vigtigt, at alle oplever at være en del af skolens fællesskab både i og uden for undervisningen. Elevtrivselsundersøgelser (ETU) afholdes hvert år og afdækker og sikrer, at der løbende er fokus på elevtrivsel, herunder mobning. Kompetencecenter for kvalitet udarbejder i samarbejde med elever, lærere og ledelse en handleplan med konkrete tiltag til forbedringer. 

 

Konkrete tiltag for at forebygge mobning:

 • I forbindelse med introduktion i studieretningerne præsentere skolens anti-mobbepolitik og der diskuteres fælles spilleregler i klassen for samvær, omgangstone og studievaner

 • Digital Dannelse er en integreret del af undervisningen. Det er vigtigt for elever og medarbejdere at få en grundlæggende forståelse for god digital dannelse, og hvilke spor man efterlader sig på nettet

 • Der afholdes årlige sociale arrangementer for både elever og medarbejdere. OEG har mange udvalg, der er med til at sikre stærke bånd på tværs af klasser og årgange. Bl.a. filmklubben, OEGrøn, LGBTQ+, OEG Bandet, Elevrådet og OEG Events  – og mange flere.

Spilleregler for sociale medier som fx Facebook, Instagram og TikTok: 

 • Man skal ikke melde sig ind i en gruppe, hvor de enkelte medlemmer er anonyme

 • Man skriver ikke om personer, der ikke er med i en gruppe på de sociale medier

 • Man anvender et sprogbrug, der ikke er sårende eller groft og man er desuden opmærksom på, at det skrevne lettere kan misforstås end face-to-face-kommunikation

 • Man går ikke ind på andres profiler, og man må heller ikke have fælles klasseprofiler

 • Man hverken filmer eller fotograferer andre, uden deres deres tilladelse. Ligesom man ikke videreformidler billeder eller film af andre uden vedkommendes accept. 

Bekæmpelse af mobning 

Mobning opleves som en svær og fastlåst situation, som det er vigtigt, at de involverede elever får mulighed for at tale om for at komme videre. Det gælder både den, der bliver mobbet, den/de, der mobber og de passive tilskuere.  

 

For at bekæmpe mobning på OEG er det vigtigt at:

 • Alle, både ledelse såvel som elever og medarbejdere, har ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis man overværer en situation, der kan karakteriseres som mobning. Man kan gribe ind i selve situationen, eller man kan rette henvendelse til skolens kontor, nærmeste leder eller studievejleder. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortrolig

 • Lærere, studievejledere og ledelse tager i tilfælde af mobning initiativ til samtale med den eller de, der bliver mobbet, og den eller de, der mobber. Samtaler med klassen eller eventuelt passive tilskuere kan også komme på tale  

 • I tilfælde hvor der efter samtaler og rådgivning ikke sker adfærdsmæssige forbedringer, kan mobning resultere i karantæne eller bortvisning (jævnfør skolens studie- og ordensregler). 

Konsekvenser

Mobning er et brud på skolens studie- og ordensregler. I første omgang søges mobning løst som beskrevet ovenfor. Hvis en lærer eller lærerteamet skønner det nødvendigt, kan de give sagen videre til uddannelseschefen, som herefter kan give en skriftlig advarsel og bestemme eventuelle yderligere sanktioner. I særligt alvorlige tilfælde kan der blive tale om bortvisning. Ledelsen skal orienteres, hvis der finder mobning sted.