fbpx

Studie- og ordensregler

Studieregler 

Aktiv deltagelse

Du er forpligtet til at møde til undervisningen, være forberedt og deltage aktivt. Du skal aflevere opgavebesvarelser til den fastsatte tid, uden snyd. Du skal deltage fuldt ud i alle interne prøver og eksaminer samt aflevere større bekendtgørelsesfastsatte opgaver. Du kan læse mere om, hvad der betragtes som snyd ved eksaminer, interne prøver og opgaver med tildelt elevtid i elevhåndbogen.

 

Fravær og ferie

Fravær og manglende opgaveaflevering registreres løbende. Alt fravær registreres uanset dets årsag. Ferie kan kun afholdes i de perioder, der fremgår af skolens ferieplan. Du har pligt til at orientere dig om omfanget af dit eget fravær fra undervisningen og manglende opgaveaflevering samt standpunktskarakterer i Lectio. Hvis du er under 18 år, har du pligt til at orientere dine forældre om omfanget af dit fravær og dine standpunktskarakterer.

 

Karakterer 

Du skal opnå et resultat på mindst 2,0 i gennemsnit for at rykke op på næste klassetrin. Gennemsnittet beregnes på baggrund af et uvægtet gennemsnit af dine eksamenskarakterer fra det pågældende skoleår samt interne årsprøver og standpunktskarakterer. I 1.g medregnes karaktererne for NV og AP også. 

 

Sanktioner

Ved overtrædelse af skolens studieregler kan der iværksættes følgende sanktioner:

 • Du kan blive frataget din SU
 • Du kan nægtes oprykning til næste klassetrin
 • Du kan nægtes at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag
 • Du kan blive indkaldt til en samtale med dine forældre og skolens ledelse, hvis du er under 18 år
 • Du kan blive bortvist fra skolen.

Skolen bestemmer, hvilken sanktion du får.

 

Elever med dokumenteret længerevarende sygdom eller kronisk sygdom, kan efter konkret aftale med ledelsen få en særlig ordning, hvor skolen tilbyder erstatningsundervisning. Elever med behov for at gennemføre en mere fleksibelt tilrettelagt skolegang kan efter konkret vurdering fra skolens ledelse opnå en aftale.

Studiereglerne administreres i henhold til skolens frafalds- og fraværspolitik.

 

Ordensregler 

 • Du skal tage hensyn til og udvise respekt over for andre i både tiltale og adfærd
 • Du skal rette dig efter anvisninger fra skolens personale, såvel på skolens område som ved undervisningsaktiviteter uden for skolens område
 • Du skal behandle skolens bygninger og inventar hensynsfuldt
 • Du må ikke anvende skolens bygninger, udstyr eller materiel til andre formål end undervisning og studier uden forudgående tilladelse fra rektor
 • Du skal overholde gældende lovgivning på skolens område
 • Når du bevæger dig på skolens område, skal du opføre dig på en sådan måde, at du ikke forstyrrer elevers og læreres studieaktiviteter
 • Mobning og anvendelse af vold mod andre på skolen tolereres ikke jævnfør skolens anti-mobbestrategi
 • Det er ikke tilladt at vise og/eller dele billeder, lyd eller videoer som kan have et krænkende indhold. Det gælder også udenfor skoletiden, og på sociale medier, hvis det har indflydelse på på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen
 • Det er ikke tilladt at udvise en adfærd uden for skolen (dvs. i din fritid), hvis denne adfærd har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på skolen
 • Du må hverken ryge indenfor eller udenfor skolen i hele skoletiden. E-cigaretter og snus er heller ikke tilladt
 • Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen, hverken i undervisningstiden (herunder ekskursioner og studierejser) eller uden for undervisningstiden. I særlige tilfælde kan rektor dispensere
 • Skolens net må kun anvendes til formål, der er relevant for undervisningen. Det er ikke tilladt at gennemføre betalinger over skolens net
 • Du må ikke downloade spil, musikfiler og ophavsretsbeskyttede programmer via skolens netværk. Misbrug af skolens IT-system betragtes som hærværk
 • Du må kun indtage fødevarer i skolens kantine samt i gruppemiljøerne på 1. og 2. etage. Drikkevarer må medbringes i holdmiljøer og gruppemiljøer undtagen på 4. sal
 • Du skal rydde op efter dig selv og alle områder skal forlades, så møblerne står i grundopstillingen med stolene hængt op under bordene
 • Under eksamen og prøver skal der være ro på skolen. I eksamensperioden er det kun tilladt at opholde sig i stueetagen, medmindre du skal til eksamen
 • Du skal i din påklædning respektere, at skolen er en undervisningsinstitution

Sanktioner

Overtrædelse af ovenstående regler vil normalt medføre, at du tildeles en pædagogisk tilrettevisning eller en skriftlig advarsel. I grovere tilfælde vil du kunne bortvises fra skolen i op til 10 skoledage pr. år, der medtælles som fravær, eller fra enkelte arrangementer på skolen. I graverende tilfælde vil du kunne bortvises permanent med øjeblikkelig virkning, også i tilfælde hvor du ikke forud er tildelt en skriftlig advarsel. Ved mindre forseelser kan elever tildeles “samfundstjeneste”.

 

Skolen kan desuden som et led i behandlingen af en sag efter skolens studie- og ordensregler beslutte at hjemsende dig midlertidigt eller begrænse din adgang til skolen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere. Dette vil ske, hvis det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen. Eksempelvis, hvis en elev har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på skolen, som i givet fald kan medføre en permanent bortvisning. Eller situationer, hvor det anses for påkrævet at opretholde ordenen og samværet på skolen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

 

Ødelæggelse af skolens bygning, inventar og undervisningsmidler samt andre elevers ejendele skal erstattes. Skolen har ingen forsikring. Det er derfor den enkelte elevs ansvar at være forsikret i tilstrækkeligt omfang. Overtrædelse af gældende lovgivning anmeldes til politiet.

 

På Ørestad Gymnasium skal alle elever betale 2500 kr. i elevbetaling ved skolestart (beløbet er mindre, hvis en elev først begynder på skolen i hhv. 2.g og 3.g). Pengene anvendes på  IT-programmer, ordbøger, introture og  ekskursioner. Det er undervisningsmidler og aktiviteter, som elever selv skal betale i løbet af deres skoletid. Ved manglende eller for sent betaling vil det medføre, at skolen lukker for adgang til en række IT-systemer. I så fald er det elevens eget ansvar selv at tegne licenser, men også løbende betale for aktiviteter som biografture, introture m.m.

 

Hvis ordensreglerne overtrædes på en studietur, kan de ansvarlige lærere beslutte, at du hjemsendes for egen regning (de praktiske omstændigheder aftales med dine forældre).

Reglerne er udformet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1338 af 09/12/2019

 

Husregler for digital undervisning

Læs også vores husregler om, hvad der er tilladt i det digitale klasserum her. Ved overtrædelse af disse regler risikerer du at blive meldt til datatilsynet.

 

Røgfri skoletid

Sundhed prioriteres højt på Ørestad Gymnasium. Vi ønsker at være et læringsmiljø og en arbejdsplads, som  tager udgangspunkt i et bredt og positivt sundhedsbegreb, der har fokus på elevernes og medarbejdernes  sundhed i dagligdagen. Derfor indførte vi i januar 2021 røgfri skoletid. 

 

Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, fra kl. 07.45-16.15, og ved faglige arrangementer,  studieture, ekskursioner m.m., hvor skolen repræsenteres og så længe, der er program. Der må i skoletiden ikke ryges, hverken på eller uden for skolens matrikel. Det gælder for alle elever, ansatte og gæster på skolen. Politikken gælder for alle typer af rygning, herunder også e-cigaretter, vandpibe og snus m.m.