fbpx

Handleplan: Elevtrivsel 2022

 

Vi arbejder målrettet på, at OEG skal være et godt sted at være og et godt sted at lære. 

Skolen skal tiltrække og fastholde nysgerrige elever, der vil og kan indgå i relationer med hinanden. Det gør vi ved at komme tæt på den enkelte elev ved, at eleven bliver set i den daglige undervisning og inddraget i tilrettelæggelsen af skolens hverdag. Vi skaber mange muligheder, hvor eleven kan indgå i frivillige tilbud som fx talentprogrammer, idræt, klubber, udvalg og multiforestilling.

 

 

Årets resultater

Resultater og opsamling fra ETU (elevtrivselsundersøgelsen), grundforløbsevaluering, 3.g exit evaluering og kvalitetsdag.

 

ETU

Elevtrivselsundersøgelse er gennemført i alle klasser i december måned. Svarprocenten var næsten 90%.

Set bredt på de 5 overordnede trivselsindikatorer, faglig individuel trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer og mobning, ligger OEG nu blandt de laveste 10% af stx skolerne. Det er ikke tilfredsstillende. Det er ikke en overraskelse, men ærgerligt at vores elevtrivsel nu ligger på niveau med de andre skoler med høj andel af minoritetsetniske elever.

 

Vi ligger lavt på alle 5 indikatorer, men det ser bekymrende ud mht. læringsmiljø, pres og bekymringer samt mobning. I denne handleplan er fokus på læringsmiljøet og pres og bekymringer, samt flere tiltag der skal fastholde og forbedre den sociale trivsel og mindske frafald i 1.g. Det er vores forventning at forbedringer på de tre områder vil smitte af på mobningsindikatoren. Faglig individuel trivsel ligger bedre end de andre indikatorer, men flere af indsatserne i denne plan forventes også at forbedre på den, ligesom indsatser i forlængelse af handleplan for skriftlighed forventes at forbedre på det område.

 

Frafald giver mistrivsel og mistrivsel giver frafald. Vi har det sidste år haft en stor stigning af “karakterflygtninge”. En “karakterflygtning” er en elev, der flytter skole med det formål at få højere karakterer. Deres fortælling til lærere, studievejledere og ledere er, at de oplever at blive bedømt for hårdt på OEG, og at man får højere karakterer andre steder. I juni-august sidste år flyttede 45 elever fra OEG til bare én af de toårige stx-skoler i København. Den anden type af elevtrafik, vi oplever er i stigning, er henviste elever, der skifter løbende så snart der viser sig plads på et af de ønskede gymnasier. Fælles for de to typer elevtrafik er, at det giver uro og dårlig trivsel for de tilbageværende. 

 

På samme måde som sidste skoleår har vi haft en skærpet indsats over for nye elever, der ikke er læringsparate og som ikke bidrager til fællesskabets trivsel. Ledelsen kommer hurtigt ud i klasserne og forventningsafstemmer og der følges hyppigt og hurtigt op med klasselærere, så elever oplever ensartede og hurtige korrektioner på uønsket adfærd. Hvor der ikke kan opnås aftale om forbedring af studieadfærden skrides der til sanktionssystemet. 

 

Grundforløbsevaluering

Den overordnede tilfredshed med grundforløbet er høj. 89% af de adspurgte elever er overordnet set tilfredse eller meget tilfredse med grundforløbet på OEG. Omkring intro og socialisering er der tilfredshed med aktiviteterne. Særligt OEG Games. Der efterspørges mere introduktion til IT-platforme.

 

Den faglige overgang vurderes fortsat som god. Det karakterfri grundforløb er der stadig stor tilfredshed med. Eleverne mener, at grundforløbet er med til at afklare deres valg af studieretning. 22% angiver at de har ændret mening omkring ønsket studieretning siden de startede. Det er et fald på næsten 10%. Generelt er der tilfredshed med den nye og mere overskuelige studieretnings-introduktion. Det opleves af lærere og elever dog “tungt” med en hel dag af det samme. 

 

AP er på niveau med tidligere og NV evalueres lidt bedre end vanligt. 

Introturen i november med de nye klasser evalueres mindre godt. Klasserne vil gerne afsted alene uden andre klasser og gerne med lærere, de skal have i den nye klasse frem for “fastliggere”.

 

Kvalitetsdagen

På kvalitetsdagen kom alle lærere til workshop om elevtrivsel og fastholdelse. Resultaterne blev præsenteret for lærerne, og der blev drøftet fremadrettede tiltag ud fra følgende overordnede spørgsmål:

 

Elevernes oplevelse af pres og bekymringer: 

 

 • Hvordan kan vi forstå, at vores elever føler sig mere pressede af lektier og fx karakterer end andre gymnasieelever?
 • Hvordan kan vi, for at mindske elevernes oplevelse af pres, skabe tydelig forskel på øvelsesrum og bedømmelsesrum?

Social trivsel og mindsket frafald:

 

 • Hvad skal der til for at få fælles fodslag ift. god skolekultur?
 • Hvad skal der til for at få fælles fodslag ift. god klasserumskultur?
3.g exit-evaluering

Eleverne er spurgt ind til mange ting omkring det fulde 3-årige forløb. Der var i sommeren 2021 primært input til forløbet frem til SRP, som er taget op på kvalitetsdagen under skriftlighed.

 

Tiltag til forbedring af elevtrivslen

 

 • Vi sætter fokus på klasselærerfunktionen og det nære klasseteam. Herunder genindførsel af studenterudviklingssamtalerne (SUS) i stedet for karaktersamtaler
 • Skemalægning af teammøder, med centralt fastlagt dagsordensskabelon, fra skoleårets start
 • Klasselærere eller studieretningsfaglærere med på introtur
 • Vi fortsætter og forbedrer forløbet OEG-dannelse, der sikrer overskuelighed og ro i skemaet, samtidig med at arbejdet med de tværfaglige kompetencer (innovation, karrierelæring, globale- og digitale kompetencer), studieteknik, “mindset” og klasserumskultur har en fast og ensartet ramme at udfolde sig i. I forløbet er også 2 moduler demokratisk dannelse
 • IT-opstarten justeres, og undervisning er analog den første uge, så eleverne har styr på login, koder og andet teknisk samt er introduceret til vores platforme, inden det digitale setup tages i brug.
 • Vi har implementeret en ensartet opbygning af forløb og forløbsplaner i Google Classroom, så eleverne oplever ensartethed ift. lektier, undervisningsbeskrivelser osv. fra alle lærere
 • Vi igangsætter yderligere tiltag, der har fokus på at tydeliggøre forskellen på “træningsrum” og “præstationsrum” for eleverne, for at mindske deres oplevede pres
 • Arbejdet med læseguides fortsættes og udbygges i faggrupperne
 • Vi fortsætter med et stort udbud af frivillige aktiviteter på skolen og sætter personaleressourcer på, hvor det er nødvendigt
 • Vi skaber særlige zoner til 1.g’erne og flere aktiviteter i pauserne, så der også er klassefællesskab, når de ikke har undervisning
 • Trivselspulje til fælleskabsskabende aktivtiteter 
 • Klasserepræsentanter omdøbes og uddannes til at være trivselsambassadører.
Indikatorer for, at vi er på rette vej på dette område:
 • Stigning på mindst 3 af de 5 trivselsindikatorer i ETU 2022
 • Bedre score på spørgsmålene om pres pga. hhv. lektier og karakterer i ETU 2022
 • Færre “karakterflygtninge”
 • Trivselsambassadørerne kommer på kursus i november/december
 • Klasseteamet inviterer løbende trivselsambassadørerne med til teammøder
 • Trivselspuljen bliver overansøgt og løber hurtigt tør for penge og lærertimer.